Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị: “Chìa khóa vàng” cho tiến trình phát triển TPHCM


TPHCM không chỉ là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có vị trí quan trọng đối với cả nước, mà còn là đầu tàu, là động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn, đóng góp rất quan trọng cho cả nước không chỉ về vật chất mà cả kinh nghiệm phát triển. Việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị sẽ là hành trang quan trọng, là “chìa khóa vàng” cho việc đẩy mạnh tiến trình phát triển của TP.

 

Đã qua hơn một tháng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vui mừng đón nhận Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 16). Có thể thấy rằng đây là Nghị quyết đề cập trực tiếp, toàn diện tình hình, nhiệm vụ của TP; cả trước mắt và lâu dài cho một thời kỳ 10 năm, cùng cả nước phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
•Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của TP
Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2010”, TPHCM đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện; khẳng định ngày càng rõ nét vị trí là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về nhiều mặt, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước; là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đang ngày càng đóng góp vai trò quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết 16 ra đời đã thực sự trở thành một động lực lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Song quan trọng hơn cả, Văn kiện quan trọng này của Trung ương đã xác định vị trí, vai trò, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc về chỗ đứng, đặc biệt là trách nhiệm đối với mình, đối với khu vực và cả nước.
Trước hết, có thể nói vị trí mà TPHCM có được hôm nay, được xây dựng từ cả một tiến trình lịch sử phát triển cùng với đất nước; được thừa hưởng từ một quá khứ hào hùng do công lao xương máu của bao lớp tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ cống hiến, hy sinh trong đấu tranh cách mạng, trong kháng chiến trường kỳ.
Thứ hai, những giá trị mới tạo ra còn là sự đóng góp công sức của cả nước đối với sự ổn định và phát triển TP trong thời gian qua.
Thứ ba, chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng: vẫn còn đó những khó khăn và một số mặt hạn chế, yếu kém về tăng trưởng kinh tế, về kết cấu hạ tầng, về văn hóa, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mà ở trong đó có không ít nguyên nhân chủ quan.
Quán triệt Nghị quyết 16 là việc đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân TP, nhất là các cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu, nghiền ngẫm, thấu suốt nhiều vấn đề; chú trọng các nội dung quan trọng để vận dụng, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, thành các giải pháp phù hợp trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Đó cũng là yêu cầu đòi hỏi phải nắm vững mục tiêu “xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn đối với khu vực và cả nước, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Mục tiêu đó cũng cần được gắn liền với việc vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ TP; đồng thời phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, TP hiện nay đang tập trung triển khai 6 chương trình đột phá nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, trí tuệ vào việc xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, cùng cả nước vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.
Quán triệt Nghị quyết 16 còn đòi hỏi chúng ta phải nắm vững quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội. Trong phát triển kinh tế phải bảo đảm yếu tố tăng trưởng nhanh và bền vững; thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh, làm cho cơ cấu kinh tế TP phát triển theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, bảo đảm các thành phần kinh tế cùng phát triển. Nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, phát triển kinh tế tập thể; trên cơ sở đó, thực hiện đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
TPHCM phấn đấu GDP cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước, GDP bình quân đầu người của TPđạt 8.500 USD vào cuối năm 2020. Một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, có tính điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội TP, thể hiện vai trò là đô thị đặc biệt và trung tâm lớn về nhiều mặt, đó là phải xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cả về kỹ thuật và xã hội; điều này không chỉ đòi hỏi tạo bước đột phá từ chủ trương, chính sách mà quan trọng hơn là phải tạo ra sự đồng thuận xã hội cao để huy động các nguồn lực một cách tốt nhất nhằm phát triển đô thị bền vững.
Nghị quyết 16 cũng nhắc nhở chúng ta không quên yêu cầu tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa, xã hội, ngày càng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân TP; do vậy, Nghị quyết đã đặt ra nhiều yêu cầu về xây dựng nguồn nhân lực, tập trung đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, thực hiện các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội mà giải pháp quan trọng là nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động tốt các nguồn lực tham gia.
Nguồn lực ở đây không chỉ là tiền bạc, kinh phí, mà quan trọng hơn thế đó là ý thức, là tư tưởng của mỗi con người. Vì thế, cần thiết phải nâng cao ý thức về văn hóa của công dân TP, điều này đã và đang đòi hỏi sự tác động rất cần thiết và mạnh mẽ của công tác tư tưởng, văn hóa.
Từ vị trí và thực tiễn của TP, yêu cầu đặt ra về tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn có ý nghĩa tiền đề trong công cuộc xây dựng, phát triển. Việc đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đang đặt ra và trở nên phức tạp hơn lúc nào hết. Vì thế, vấn đề trọng tâm là việc đòi hỏi phải huy động cho được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào cuộc đấu tranh cách mạng này. Chúng ta luôn tin vào bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường âm mưu, hoạt động, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà các thế lực thù địch, phản động đang thực hiện.
•Yêu cầu lớn trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của TP được xác định tại Nghị quyết 16 chỉ ra sát hợp với thực tế trên bước đường phát triển sắp tới; đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đó là phải xây dựng, nâng mình lên để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ.
Vấn đề then chốt và rất cụ thể là xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; thể hiện hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu qua thực hiện tốt, nền nếp, thường xuyên Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đặc biệt nêu cao tính tự giác, nêu gương trong việc tự phê bình và phê bình, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.
Trước thực tế xã hội hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần đề cao trách nhiệm, cần sự lay động và tình cảm thiết tha với đất nước, với Đảng, với Bác Hồ kính yêu mà ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, tiếp tục vì dân, vì nước.
Việc quán triệt Nghị quyết 16 có yêu cầu cao về sự nhất trí tư tưởng và hành động trong nội bộ, tạo đồng thuận cao trong nhân dân; là những việc làm cụ thể trong tổ chức thực hiện của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân TP và của cả các bộ, ngành Trung ương. Do vậy, việc tuyên truyền, phổ biến không thể chỉ làm một lần, mà cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.
Bên cạnh đó, chúng ta phải năng động, sáng tạo nhằm bổ sung, phát triển các nhiệm vụ, giải pháp ngày càng phù hợp với thực tiễn. Việc quán triệt còn yêu cầu, đòi hỏi các ngành, các cấp có trách nhiệm trên từng lĩnh vực, từng mặt công tác phải vừa nắm vững Nghị quyết một cách thấu suốt để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thuộc chuyên môn của mình và cũng phải không ngừng tuyên truyền, phổ biến nội dung của những công việc đó nhằm huy động mọi thành viên cùng chung sức, đồng lòng thực hiện.
Các cơ quan báo chí của TP với tư cách là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của các tổ chức chính trị - xã hội, đóng vai trò quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết 16 và quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; cần tổ chức thành chuyên mục, chuyên đề để chuyển tải thường xuyên, linh hoạt nhằm tạo lập và định hướng dư luận xã hội một cách tích cực cho sự phát triển của TP.
Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng, của cả nước đối với TP chúng ta; song đó cũng là trí tuệ, công sức của Đảng bộ, nhân dân TP đã phấn đấu liên tục trong công cuộc đổi mới. Đảng bộ và nhân dân TPHCM sẽ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cùng cả nước, vì cả nước tiếp tục vươn lên xây dựng TP văn minh, hiện đại để xứng đáng là đầu tàu phát triển của cả nước.
 
THÂN THỊ THƯ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
Nguồn: hochiminhcity.gov.vn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017880869

TRUY CẬP HÔM NAY: 1063

ĐANG ONLINE: 22