THÔNG BÁO Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX


Ngày 17 và sáng ngày 18 tháng 10 năm 2012, Thành ủy khóa IX tiến hành Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2012; về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XI) “Một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020” và Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết hội nghị.

 

1. Về kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm 2012, phát huy kết quả và kinh nghiệm thực hiện Kết luận 02 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết 11, 13 của Chính phủ, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố chuyển biến tích cực qua từng quý. GDP thành phố 9 tháng tăng 8,7%, bằng 1,84 lần mức tăng GDP cả nước; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,21%, so với cuối tháng 12 năm 2011 tăng 3,38%, thấp hơn mức tăng CPI của cả nước (5,13%); tiếp tục bổ sung, thực hiện chính sách kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ; đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cải cách hành chính có tiến bộ; thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước; quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế,… có tiến bộ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động tập thể được chú trọng; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung thực hiện các chính sách xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo và người thuộc diện bảo trợ xã hội; các cuộc vận động tương trợ và tiết kiệm được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng.

 

Tuy nhiên, sức mua giảm sút, hàng hóa tồn kho nhiều, giá nguyên nhiên vật liệu biến động mạnh, lãi suất ngân hàng tuy có giảm nhưng chưa phù hợp với tình hình kinh tế nên còn nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận nguồn vốn tín dụng,... đã ảnh hưởng hoạt động sản xuất - kinh doanh; xuất khẩu tăng trưởng chậm; thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản chưa được cải thiện; chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng cao (đối với nhóm học phí đầu năm học, giao thông vận tải, nhà ở, điện, nước, chất đốt); mặc dù có trên 16.000 doanh nghiệp được thành lập nhưng số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngưng sản xuất là 16.099, đã ảnh hưởng đến tình hình thiếu việc làm tăng; dịch bệnh diễn biến phức tạp; đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động có thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn.

 

2. Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XI) “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”, trên cơ sở quán triệt định hướng, quan điểm, mục tiêu được xác định trong Nghị quyết 15, Hội nghị Thành ủy đã thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho thành phố.

 

Hội nghị Thành ủy xác định mục tiêu tăng cường cải thiện đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân lao động và người có công, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng địa bàn quận, huyện; bảo đảm giải quyết việc làm ổn định cho người lao động, mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin và truyền thông cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân ngoại thành, người dân trong diện di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án, đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường và phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp và các nhóm dân cư trong xã hội, giữa thành thị và nông thôn; nâng dần chuẩn an sinh xã hội thành phố ngang tầm nhóm nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

 

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện chính sách ưu đãi người có công; an sinh xã hội; về huy động nguồn lực; phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động các tầng lớp nhân dân và giám sát việc thực hiện; về tăng cường công tác nghiên cứu khoa học nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội.

 

3. Về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Hội nghị Thành ủy đã thảo luận, thống nhất mục đích, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chú trọng cả phòng và chống tham nhũng và phòng, chống lãng phí, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém, để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác này. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí: nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân; đổi mới, nâng cao năng lực của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan thường trực, tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao các cấp, các ngành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong thời gian qua. Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố dành nhiều thời gian tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân thành phố. Trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, huy động mọi nguồn lực; chính quyền đồng hành với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn nhiều hơn nữa đối với doanh nghiệp, cần tăng cường cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp; đồng thời, tập trung quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chủ trương, giải pháp đã có, quyết tâm thực hiện hiệu quả, có chiều sâu, nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững của kinh tế thành phố. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chăm lo đồng bào nghèo, gia đình chính sách; cần tập trung kiểm tra, rà soát, cập nhật thống kê đầy đủ; trong bối cảnh khó khăn, càng sâu sát để chăm lo thiết thực.

 

Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng chí yêu cầu cần tập trung quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương và thành phố. Trọng tâm là tập trung quyết liệt cải cách hành chính, trước hết là thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phải mạnh mẽ thường xuyên hơn, quyết liệt hơn, tập trung làm đến nơi, đến chốn, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Trung ương đã ban hành Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm, trong quá trình thực hiện các ngành, các cấp cần cụ thể hóa, làm rõ hơn về trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân xã, hệ thống mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

 

Về chính sách xã hội, đồng chí nhấn mạnh lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm yêu cầu cao nhất, trong đó nội dung có ý nghĩa quyết định nhằm giảm khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành. Đặc biệt chú trọng các giải pháp để nhân dân lao động nghèo có thu nhập cao hơn, nhân dân ngoại thành có điều kiện cuộc sống tốt hơn về giáo dục, y tế, hưởng thụ văn hóa.

 

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện hiệu quả những nội dung Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 đã đề ra; trong tổ chức thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; tuyên truyền, vận động sâu rộng tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thành phố.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2012, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15 về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Kế hoạch thực hiện Kết luận 21 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

 

Nguồn: hochiminhcity.gov.vn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017666776

TRUY CẬP HÔM NAY: 533

ĐANG ONLINE: 4