Năm 2020, phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt từ 8.430 - 8.822 đô-la Mỹ


(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ra Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP 5 năm 2016 – 2020.

 

Theo đó, TP phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt từ 9,5% - 10%/năm;đến năm 2020, GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt từ 8.430 - 8.822 đô-la Mỹ; không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm; cơ bản không còn hộ cận nghèo theo chuẩn thu nhập 21 triệu đồng/người/năm.
 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đến năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 58,16% - 60,07%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng từ 39,19% - 41,07% và nông nghiệp chiếm tỷ trọng từ 0,74% - 0,78%; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cấu trúc kinh tế TP giai đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình đột phá của TP gắn với 3 đột phá lớn của cả nước về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất  nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị.
 
TP cũng sẽ tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng; huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
 
Lã Nguyên

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000018989318

TRUY CẬP HÔM NAY: 74

ĐANG ONLINE: 13