KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2014


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM


Số: 231/KH-TTDBNL
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực hoạt động

Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động

năm 2015

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 

1. Mục đích:

 

   - Trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho viên chức Trung tâm về nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn.

 

   - Nội dung tập huấn thiết thực, kết hợp lý thuyết với trao đổi thực hành;

 

 2. Yêu cầu: Hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm về thời gian, chi phí.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 

 Tổ chức tập huấn cho viên chức Trung tâm về các chuyên đề:

 

   1. Thị trường lao động và các thuật ngữ về thị trường lao động;

 

   2. Cơ cấu đào tạo của Việt Nam và các phương pháp dự báo đào tạo;

 

   3. Ứng dụng phương pháp dự báo đối với hoạt động dự báo nhân lực;

 

   4. Kỹ năng sống trong giai đoạn hiện nay khi tham gia vào thị trường lao động;

 

   5. Ứng dụng các phương pháp xã hội học đối với thực hiện khảo sát dự báo nhân lực;

 

   6. Hệ thống thông tin thị trường lao động và ứng dụng công nghệ trong lưu trữ dữ liệu;

 

   7. Vấn đề tổ chức hoạt động hướng nghiệp;

 

   8. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm;

 

   9. Luật viên chức;

 

III. CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG TẬP HUẤN VÀ BÁO CÁO VIÊN

 

 1. Nội dung tập huấn và báo cáo viên:

 

Stt

Nội dung

Báo cáo viên

01

Thị trường lao động và các thuật ngữ về thị trường lao động;

TS. Lê Hồng Minh – Viện trưởng Viện đào tạo nguồn nhân lực

02

Cơ cấu đào tạo của Việt Nam và các phương pháp dự báo đào tạo;

TS. Lê Thị Thanh Mai – Trưởng ban Đại học Quốc gia TP.HCM

03

Ứng dụng phương pháp dự báo đối với hoạt động dự báo nhân lực;

Ông Trần Anh Tuấn – Phó giám đốc điều hành Trung tâm

Bà Trịnh Thu Thủy - Trưởng phòng Phân tích dự báo

04

Kỹ năng sống trong giai đoạn hiện nay khi tham gia vào thị trường lao động.

TS. Đào Lê Hòa An – Giảng viên Đại học Sư phạm TP.HCM

05

Ứng dụng các phương pháp xã hội học đối với thực hiện khảo sát dự báo nhân lực;

Ths. Nguyễn Thị Hoàng Ánh – Phó trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chuyên viên phòng Nghiên cứu và Phát triển

06

Hệ thống thông tin thị trường lao động và ứng dụng công nghệ trong lưu trữ dữ liệu;

Ths. Nguyễn Thị Minh Thi – Phó trưởng phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu

07

Vấn đề tổ chức hoạt động hướng nghiệp;

Ths. Huỳnh Anh Bình – Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TP.HCM

08

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm;

Bà Nguyễn Hoàng Thảo - Trưởng phòng Tổ chức – Hành Chính – Kế toán

09

Luật viên chức;

Ông Đặng Minh Sự –Trưởng phòng Pháp chế Sở Lao động – TBXH.TP

 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

 1. Đối tượng tham dự: 45 Cán bộ - Viên chức nghiệp vụ của Trung tâm.

 

 2. Địa điểm và thời gian

 

   - Thời gian: 10 ngày tập huấn bố trí trong tháng 02 và tháng 3 năm 2015

 

   - Địa điểm: Phòng họp Trung tâm.

 

3. Tổ chức thực hiện.

 

   - Từ ngày 1/10 đến ngày 10/10/2014: Xây dựng và triển khai kế hoạch.

 

   - Từ ngày 11/10 đến ngày 30/12/2014: Báo cáo viên hoàn tất chương trình báo cáo tập huấn.

 

   - Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/01/2015: Hoàn tất các chuyên đề tập huấn và xây dựng tài liệu, bố trí thời gian tập huấn.

 

   - Từ tháng 02/2015 đến tháng 3/2015: Tiến hành tổ chức tập huấn, tổng kết.

 

V. BAN TỔ CHỨC

 

  - Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Trưởng ban

 

  - Bà Nguyễn Hoàng Thảo, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng TC- HC- KT, Phó ban.

 

  - Ông Lê Phạm Hoàng Vinh, Phó Trưởng Phòng TC- HC- KT, Thành viên

 

  - Ông Phạm Văn Hiền, Trưởng Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Thành viên

 

VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ

 

   - Chi phí tài liệu: Chi theo tình hình thực tế

 

   - Chi phí báo cáo viên

 

      + Báo cáo viên khách mời: 500.000 đồng/ ngày;

 

      + Báo cáo viên nội bộ: 300.000 đồng/ngày;

 

   -Tổng kinh phí:

 

       + Báo cáo viên

 

  • 04 giảng viên bên ngoài * 500.000 đồng = 2.000.000 đồnG
  • 05 giảng viên nội bộ        * 300.000 đồng = 1.500.000 đồng

       

       + Chi phí tổ chức: 1.500.000 đồng

 

Tổng cộng: 5.000.000 đồng  

 

Nơi nhận:
- Đ/c Huỳnh Thanh Khiết, PGĐ Sở;
- Đ/c Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Chi bộ;
- Các Phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000018533408

TRUY CẬP HÔM NAY: 2871

ĐANG ONLINE: 77