TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM: THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018


Căn cứ Quyết định số 5959/QĐ-SLĐTBXH ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018; Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM năm 2018 trân trọng thông báo kết quả xét tuyển đến các thí sinh dự tuyển (đính kèm danh sách) và thời gian làm thủ tục như sau.