Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 298/BC-TTDBNL

Gò Vấp, ngày 01 tháng 06 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

 

1. Về xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

Căn cứ Thông báo số 45963/TB-SLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm trong năm như sau:

 

- Kế hoạch số 30/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2020 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020;

 

- Kế hoạch số 31/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020;

 

- Kế hoạch số 39/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2020 thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh;

 

- Kế hoạch số 68/KH-TTDBNL ngày 17 tháng 02 năm 2020 về tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2020;

 

- Kế hoạch số 75/KH-TTDBNL ngày 18 tháng 02 năm 2020 triển khai “Khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp - Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025”;

 

- Kế hoạch số 144/KH-TTDBNL ngày 13 tháng 3 năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020;

 

- Kế hoạch số 219/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 4 năm 2020 về xét tuyển viên chức năm 2020;

 

- Kế hoạch số 47/KH-TTDBNL ngày 5 tháng 2 năm 2020 về luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2020;

 

- Kế hoạch số 233/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 4 năm 2020 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

 

- Kế hoạch số 159/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 3 năm 2020 phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của các phòng;

 

2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động:

a. Khảo sát, thu thập dữ liệu

- Thu thập thông tin chu cầu nhân lực: 26.555 doanh nghiệp với 49.632  việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động, đạt 68,97% kế hoạch năm 2020 (so với cùng kỳ năm 2019, giảm 3,49%); và cung nhân lực: 78.218 người có nhu cầu tìm việc làm, đạt 66,01% kế hoạch năm 2020 (so với cùng kỳ năm 2019, tăng 5,16%).

- Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 14.893 doanh nghiệp.

- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh[1].

- Triển khai “Khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp - giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025” tại 1.860 doanh nghiệp[2].

b. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động:

 

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động trực tiếp cho 201.808  học sinh, sinh viên và người lao động[3], đạt 57,66% kế hoạch năm 2020 (so với cùng kỳ năm 2019, giảm 21,89%).

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 2.220.032 lượt, đạt 60% kế hoạch năm 2020 (so với cùng kỳ năm 2019, giảm 2,48%). Biên tập và đăng tải 154 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Xây dựng tài liệu “Cẩm nang hướng nghiệp năm 2020”.

 

- Xây dựng bản tin thị trường lao động trực tuyến:

 

+ Bản tin thị trường lao động số 1 với chủ đề “Tổng quan nhu cầu nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh và những tác động của cuộc CMCN lần thứ 4 đối với thị trường lao động thành phố”.

 

+ Bản tin thị trường lao động số 2 với chủ đề “Tổng quan về cơ hội việc làm của các ngành nghề dịch chuyển trong cộng đồng kinh tế Asean và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu - Lời khuyên cho học sinh THPT, THCS khi lựa chọn ngành, chọn nghề”.

 

c. Phân tích, đánh giá thị trường lao động:

- Phân tích thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh trước và sau Tết nguyên đán;

- Báo cáo “Đánh giá thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 - 2019. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030;

- Báo cáo thị trường lao động quý I - dự báo nhu cầu nhân lực quý II năm 2020;  phân tích thị trường lao động 06 tháng đầu năm và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đối với thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh;

2.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo 04 chuyên đề nội bộ:

 

+ Quy trình mua sắm tài sản theo quy định Luật đấu thầu;

 

+ Ứng dụng phần mềm CSPRO trong việc thiết kế mẫu phiếu, mẫu nhập dữ liệu và thống kê số liệu phục vụ báo cáo khảo sát;

 

+ Đánh giá thực trạng đội ngũ nhân sự tại Trung tâm;

 

+ Đánh giá mức độ đáp ứng về năng lực/ kỹ năng thực hiện công việc của người lao động so với các yêu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp;

 

+ Nghiên cứu vấn đề tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

3. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

3.1. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

a. Về công tác tổ chức:

 

- Thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019. Rà soát, báo cáo về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2019.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý 1, 2/2020 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; Rà soát các trường hợp đề nghị nâng lương trước hạn năm 2019 (04 người), nâng lương theo niên hạn Quý 12/2020 (04 người);

 

- Tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ về công tác phân tích dự báo - chuyên đề “mô hình hồi quy tổng thể” với số lượng viên chức tham dự là 15 người; Tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2020 với số lượng viên chức tham dự là 18 người.

 

- Tổng hợp các nội dung đăng ký thi đua theo kế hoạch phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của các phòng;

 

- Tổng hợp đăng ký thi đua về cải tiến, sáng kiến của tập thể phòng và cá nhân năm 2020.

 

b. Về công tác tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19):

 

- Xây dựng và rà soát kịch bản ứng phó dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona tại Trung tâm. Thông báo đến Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp và UBND phường 4 về tình hình đơn vị và phối hợp hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá tiêu chí an toàn Phòng, chống dịch đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh gia đình, cơ sở phục vụ nhu cầu cá nhân doanh nghiệp siêu nhỏ.

 

- Thực hiện báo cáo tình hình phòng dịch Covid-19 (định kỳ hàng ngày) gửi về Sở. Tổ chức thực hiện phương án làm việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19.

 

- Thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 19) tại đơn vị: đo thân nhiệt viên chức ra vào cơ quan (2 lần/ngày), giám sát lịch trình di chuyển của viên chức, thực hiện phun thuốc khử khuẩn toàn cơ quan.

 

c. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định:

 

- Báo cáo công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý năm 2020

 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng, quý, 6 tháng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ; Báo cáo thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

- Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo - công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ quý 4 năm 2019, quý 1 năm 2020; Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ hàng tháng;

 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2019;

 

- Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nội dung đăng ký hưởng ứng thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm 2020 “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; Báo cáo kết quả 1,5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”;

 

- Báo cáo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2020;

 

- Báo cáo về thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

 

- Báo cáo thực hiện kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện kế hoạch tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 - 2020 06 tháng đầu năm 2020.

 

d. Về theo dõi hồ sơ nhà đất:

 

Tiếp tục rà soát và liên hệ Ban chỉ đạo 167 - Sở Tài chính về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị; Báo cáo rà soát, kiểm tra quỹ nhà, đất do đơn vị đang quản lý, sử dụng.

 

e. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:

 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

- Phối hợp với Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an Quận Gò Vấp xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020.

 

f. Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề (24 nội dung).

 

3.2. Về cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin:

 

- Báo cáo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; quý 1, 06 tháng đầu năm 2020; Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính quý 1 và 06 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp trong giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; quý 1 năm 2020; Báo cáo về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; Báo cáo kết quả tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020;

 

- Rà soát tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử. Rà soát, hoàn chỉnh quy trình xử lý công việc nội bộ liên quan đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị;

 

- Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trong thu thập, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng; xây dựng bản tin thị trường lao động trực tuyến truyền tải trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội;

 

- Ứng dụng công nghệ số trong các cuộc họp, hội nghị tại đơn vị để hạn chế tụ tập đông người.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Báo cáo tài chính quyết toán năm 2019; Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 với cơ quan thuế; Đăng ký kê khai biên chế quỹ tiền lương, tiền khoán cước phí điện thoại, khoán công tác phí năm 2020 với Kho bạc Gò Vấp.

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ 06 tháng đầu năm 2020.

 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tài khoản tiền gửi tại kho bạc 06 tháng đầu năm đầy đủ; Báo cáo tình hình tăng, giảm lao động, mức đóng, trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Trung tâm xây dựng kế hoạch năm 2020 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm. Công chức, viên chức chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

- Tình hình dịch Covid-19 tác động đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như tổ chức thu thập khảo sát thông tin trực tiếp tại doanh nghiệp, việc phối hợp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện các hoạt động thông tin thị trường lao động phải tạm ngừng. Trung tâm đã thay đổi hình thức thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để thực hiện bản tin thị trường lao động trực tuyến đăng tải trên trang thông tin điện tử, fanpage nhằm đưa thông tin đến học sinh, sinh viên và người lao động.

 

- Viên chức - người lao động tích cực đề xuất các giải pháp mới áp dụng vào hoạt động chuyên môn như tạo lập công cụ thu thập thông tin cung - cầu lao động tự động, công cụ tra cứu tài liệu phục vụ công tác tìm kiếm thông tin, thiết kế các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ theo hình thức hình ảnh đồ hoạ.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

 

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 12.000 doanh nghiệp và 41.000 lao động tìm việc làm.

 

+ Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp thành lập mới (9.000 doanh nghiệp).

 

+ Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 1.850.000 lượt.

 

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động trực tiếp cho học sinh, sinh viên và người lao động: 150.000 lượt.

 

- Nghiên cứu, phân tích thị trường lao động và xu hướng nhân lực trong các ngành nghề[4].

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo 6 chuyên đề nội bộ: “Quy trình thu thập, hệ thống số liệu tại phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu”; “Năng suất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến Cách mạng công nghiệp 4.0”; “Định hướng phân luồng học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh”; “Nghiên cứu các chính sách của tiền lương ảnh hưởng đến năng suất lao động”; “Nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp -  Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025”; “Dự báo nhu cầu nhân lực các nhóm ngành khoa học công nghệ tiến tới cách mạng công nghiệp 4.0”.

 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện, Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao triển khai thu thập thông tin cung - cầu lao động năm 2020.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.

 

- Phối hợp với cơ sở y tế triển khai khám sức khoẻ định kỳ năm 2020.

 

- Theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.

 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

 

- Rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan. Thực hiện diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy trong toàn thể viên chức đơn vị.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho Viên chức đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Báo cáo tình hình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tiền gửi tại kho bạc 06 tháng cuối năm 2020. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi tiết kiệm hàng quý, tham mưu thực hiện chi thu nhập tăng thu nhập cho viên chức hàng quý theo quy định.

 

- Báo cáo tài chính hàng quý và năm 2020; Thực hiện mua sắm tài sản năm 2020 theo kinh phí Sở phê duyệt; Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2020 và xây dựng dự toán ngân sách 2021; Xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện.

 

- Thực hiện công khai tài chính năm 2020 theo quy định; Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm kê tài sản năm 2020, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Đẩy mạnh ứng dụng các phương pháp, mô hình dự báo nhân lực để xây dựng các sản phẩm kết quả hoạt động như báo cáo thông tin định kỳ về phân tích thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực, xu hướng ngành nghề.

 

- Đa dạng các hình thức thông tin thị trường lao động, tư vấn nhân lực, định hướng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên và người lao động thông qua các hình thức trực tiếp tại các hội thảo chuyên đề, ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm… và trực tuyến trên hệ thống trang thông tin điện tử, fanpage của Trung tâm

 

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trao đổi, thu thập thông tin với các Sở, ngành, quận - huyện, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động.

 

- Tổ chức các hoạt động thảo luận, toạ đàm trong nội bộ để thẩm định, phản biện các nội dung nghiện cứu của đơn vị nhằm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu, phân tích, giải quyết vấn đề.

 

- Theo dõi, nắm bắt tư tưởng viên chức - người lao động thông qua các buổi đối thoại phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

 

- Khuyến khích viên chức - người lao động tăng cường cải tiến, sáng tạo, đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

 


[1] - Tiếp nhận dữ liệu của Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và các Quận - Huyện: 1, 2, 4, 5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Phú, Cần Giờ, Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức.

[2] Thực hiện từ ngày 25/5/2020 đến ngày 10/7/2020

[3] Thực hiện tại 04 trường Đại học, 01 trường Cao đẳng và 28 trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đăng tải thông tin thị trường lao động trên hệ thống bảng LED điện tử của Trung tâm; Viện nghiên cứu và phát triển TPHCM.

[4] - Bản tin thị trường lao động 06 tháng đầu năm 2020 và năm 2020; Báo cáo phân tích chất lượng lao động của 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu năm 2020; Báo cáo phân tích chất lượng lao động của 09 nhóm ngành kinh tế - dịch vụ năm 2020; Báo cáo phân tích chất lượng lao động của 08 nhóm nghề tự do dịch chuyển lao động năm 2020; Báo cáo phân tích “Năng suất lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”; Báo cáo phân tích tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề theo ngành, lĩnh vực đào tạo - Đánh giá sự phù hợp của lao động đối với cơ cấu ngành kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Báo cáo phân tích thực trạng và dự báo nhu cầu nhân lực ngành Logistic năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về công tác dự báo nhu cầu nhân lực - thông tin thị trường lao động - hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho thanh niên định kỳ 06 tháng và năm; Báo cáo tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 - 2020 định kỳ 06 tháng và năm theo kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2020 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2021.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở; Phòng Việc làm - ATLĐ;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT, phòng TCHC (N)./.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

 

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Vấp, ngày 01 tháng 6 năm 2020

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Đính kèm báo cáo số: 298/BC-TTDBNL, ngày 01 tháng 6 năm 2020)

 

Stt

Nội dung

Đvt

Chỉ tiêu
năm 2020

Kết quả
thực hiện
6 tháng đầu năm 2020

Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu năm 2020 (%)

Dự kiến thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyên môn

 

 

 

 

 

1

Tổ chức khảo sát cầu nhân lực

Doanh nghiệp

38.500

26.555

68,97%

12.000

2

Tổ chức khảo sát cung nhân lực

Người

118.500

78.218

66,01%

41.000

3

Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử

Lượt người

3.700.000

2.220.032

60%

1.850.000

4

Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho học sinh,

sinh viên và thanh niên có nhu cầu học nghề - việc làm theo nhu cầu xã hội

Người

350.000

201.808

57,66%

150.000

5

Báo cáo chuyên đề về phân tích về dự báo nhân lực và thông tin thị trường

lao động, các ngành nghề có xu hướng thu hút nhân lực theo nhu cầu của xã hội

Báo cáo

18

8

44,44%

10

6

Nghiên cứu chuyên đề khoa học

Chuyên đề

10

4

 40%

6

7

Tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động

trong các loại hình doanh nghiệp - Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực giai đoạn 2021 - 2025”

Kế hoạch

1

Đang triển khai

 

 

8

Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và quy định,

chính sách, pháp luật của Nhà nước

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

9

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

10

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được

tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

11

Xét cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

Lượt người

15

 15

100% 

Hoàn thành

12

Đảm bảo hoàn thành nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố,

Ban Giám đốc Sở đúng tiến độ thời gian quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính, chế độ hội họp, báo cáo, …

 

 

 

 

 

13

Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng của Sở

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

14

Sử dụng thư điện tử thành phố để thực hiện toàn bộ các giao dịch

với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở và cơ quan

quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bên ngoài qua hệ thống

thư điện tử của Thành phố

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

15

Đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính đúng quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

16

Thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ, đảm bảo thời gian và chất lượng

theo quy định, có đánh giá nhận xét, đề ra chương trình công tác kỳ tiếp theo

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

17

Đảm bảo công tác tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố cáo tại nội bộ

đơn vị đúng theo quy định; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

 

Đảm bảo đúng quy định

Tham dự
đầy đủ

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

18

Lãnh đạo đơn vị tham dự đầy đủ các buổi họp, hội nghị giao ban định kỳ,

tổng kết năm do Sở tổ chức

 

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về tài chính

 

 

 

 

 

19

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công

%

6

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

20

Thực hiện công tác quản lý tài chính đúng quy định

 

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

21

Thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ

346A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

 

 

 

 

Người lập biểu
Đỗ Hồng Nam

 

GIÁM ĐỐC
Trần Lê Thanh Trúc

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017518926

TRUY CẬP HÔM NAY: 3615

ĐANG ONLINE: 10