Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (lần 1)


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác năm 2020 và

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

 

Căn cứ Thông báo số 45963/TB-SLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm đã xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm năm 2020 như sau:

 

- Kế hoạch số 30/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2020 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020;

 

- Kế hoạch số 31/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020;

 

- Kế hoạch số 39/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2020 thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh;

 

- Kế hoạch số 68/KH-TTDBNL ngày 17 tháng 02 năm 2020 về tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2020;

 

- Kế hoạch số 75/KH-TTDBNL ngày 18 tháng 02 năm 2020 triển khai “Khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp - Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025”;

 

- Kế hoạch số 144/KH-TTDBNL ngày 13 tháng 3 năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020;

 

- Kế hoạch số 219/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 4 năm 2020 về xét tuyển viên chức năm 2020;

 

- Kế hoạch số 47/KH-TTDBNL ngày 5 tháng 2 năm 2020 về luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2020;

 

- Kế hoạch số 233/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 4 năm 2020 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

 

- Kế hoạch số 159/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 3 năm 2020 phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của các phòng;

 

- Kế hoạch số  323 /KH-TTDBNL ngày 10 tháng 6 năm 2020 về tổ chức phối hợp, hợp tác chuyên gia trong triển khai hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2020 và các năm tiếp theo

 

- Kế hoạch số 325/KH-TTDBNL ngày 11 tháng 6 năm 2020 về tổ chức thực hiện thu thập thông tin cung cầu lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

 

- Kế hoạch số 456/ KH-TTDBNL ngày 13 tháng 8 năm 2020 về thực hiện hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2021.

 

- Kế hoạch số 605/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 10 năm 2020 về tư vấn hướng nghiệp năm học 2020-2021.

 

2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

 

2.1. Hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động:

 

a. Khảo sát, thu thập dữ liệu

 

- Thu thập thông tin nhu cầu nhân lực: 56.094 doanh nghiệp với 148.250 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động, đạt 145,70% kế hoạch năm 2020 (so với cùng kỳ năm 2019, tăng 29,84%); và cung nhân lực: 157.448 người có nhu cầu tìm việc làm, đạt 132,87% kế hoạch năm 2020 (so với cùng kỳ năm 2019, tăng 6,1%).

 

- Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 37.276 doanh nghiệp.

 

- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh[1].

 

- Triển khai “Khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp - giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025” tại 1.860 doanh nghiệp[2].

 

- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu thập thông tin cung - cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2020 với sự tham gia của lãnh đạo, chuyên trách lao động việc làm của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, chuyên trách lao động Ủy ban nhân dân phường, xã[3].

 

b. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động:

 

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động (trực tiếp và trực tuyến) cho 357.746 học sinh, sinh viên và người lao động[4], đạt 102,21% kế hoạch năm 2020 (so với cùng kỳ năm 2019, giảm 0,66%).

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 4.272.181  lượt, đạt 115,46% kế hoạch năm 2020 (so với cùng kỳ năm 2019, giảm 17,99%). Biên tập và đăng tải 309 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Thiết kế 01 hình ảnh (infographic) bức tranh thị trường 6 tháng đầu năm 2020, 01 bản tin thị trường lao động 6 tháng đầu năm 2020, 01 bản tin thị trường lao động 6 tháng cuối năm 2020.

 

- Xây dựng 04 bản tin thị trường lao động trực tuyến:

 

+ Bản tin thị trường lao động số 1 với chủ đề “Tổng quan nhu cầu nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh và những tác động của cuộc CMCN lần thứ 4 đối với thị trường lao động thành phố”.

 

+ Bản tin thị trường lao động số 2 với chủ đề “Tổng quan về cơ hội việc làm của các ngành nghề dịch chuyển trong cộng đồng kinh tế Asean và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu - Lời khuyên cho học sinh THPT, THCS khi lựa chọn ngành, chọn nghề”.

 

+ Bản tin thị trường lao động số 3 với chủ đề “Những tiêu chuẩn lao động cần đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp khi tham gia thị trường lao động”.

 

+ Bản tin thị trường lao động số 4 với chủ đề “Xu hướng tuyển dụng lao động trong những tháng cuối năm 2020”.

 

c. Phân tích, đánh giá thị trường lao động:

Phân tích, báo cáo thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh trước và sau Tết nguyên đán; thị trường lao động quý I - dự báo nhu cầu nhân lực quý II năm 2020; thị trường lao động 06 tháng đầu năm và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thị trường lao động quý III và dự báo nhu cầu nhân lực quý IV năm 2020; thị trường lao động năm 2020 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 202;
    
- Báo cáo “Đánh giá thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 - 2019. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030”;

- Báo cáo tình hình dịch chuyển lao động nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 và quý I/2020;

- Báo cáo phân tích chất lượng lao động của 09 nhóm ngành kinh tế - dịch vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Báo cáo phân tích chất lượng lao động của 08 nhóm nghề tự do dịch chuyển lao động năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Báo cáo phân tích thực trạng và dự báo nhu cầu nhân lực ngành Logistic năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đối với thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh;

- Báo cáo tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Nghiên cứu thực hiện 04 báo cáo chuyên đề: “Năng suất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”; “Thực trạng nguồn nhân lực và xu hướng việc làm ngành Bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh”; “Dự báo nhu cầu nhân lực các nhóm ngành khoa học công nghệ tiến tới cách mạng công nghiệp 4.0”; “Thực trạng nguồn nhân lực và chất lượng lao động của 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 02 ngành công nghiệp truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh”.

2.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Tổ chức nghiên cứu và hội thảo 10 chuyên đề nội bộ, đạt tỉ lệ 100%:

 

+ Quy trình mua sắm tài sản theo quy định Luật đấu thầu;

 

+ Ứng dụng phần mềm CSPRO trong việc thiết kế mẫu phiếu, mẫu nhập dữ liệu và thống kê số liệu phục vụ báo cáo khảo sát;

 

+ Đánh giá thực trạng đội ngũ nhân sự tại Trung tâm;

 

+ Đánh giá mức độ đáp ứng về năng lực/ kỹ năng thực hiện công việc của người lao động so với các yêu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp;

 

+ “Quy trình thu thập, hệ thống số liệu tại phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu”.

 

+ “Năng suất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến Cách mạng công nghiệp 4.0”.

 

+ “Định hướng phân luồng học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

 

+ “Nghiên cứu các chính sách của tiền lương ảnh hưởng đến năng suất lao động”.

 

+ "Dự báo nhu cầu nhân lực các nhóm ngành khoa học công nghệ tiến tới cách mạng công nghiệp 4.0".

 

+ "Nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp -  Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025".

 

  • Tổ chức thực hiện tọa đàm trao đổi, thảo luận kiến thức về thị trường lao động:
  •  

+ “Thị trường lao động 6 tháng đầu năm và cả năm 2020 – Xu hướng thu hút lao động trong các loại hình kinh tế”.

 

+ “Tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

 

+ “Công tác tuyển sinh đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Tp.HCM - Kết nối cung cầu đáp ứng nhu cầu xã hội”.

 

3. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

3.1. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

a. Về công tác tổ chức:

 

- Thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019. Rà soát, báo cáo về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2019; Tổ chức sơ kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2021.

 

- Thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2020.

 

- Thực hiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Thống kê vị trí việc làm năm 2020.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý 1,2,3,4/2020 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; Rà soát các trường hợp đề nghị nâng lương trước hạn năm 2019 (04 người), nâng lương theo niên hạn Quý 1,2,3,4/2020 (10 người);

 

- Tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ về công tác phân tích dự báo - chuyên đề “mô hình hồi quy tổng thể” với số lượng viên chức tham dự là 15 người; Tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2020 với số lượng viên chức tham dự là 18 người.

 

- Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hện các nội dung đăng ký thi đua của các cá nhân, tập thể;

 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội thi đua yêu nước lần thứ X trong ngành Lao động – Thương binh Xã hội.

 

- Tổng hợp đăng ký thi đua về cải tiến, sáng kiến của tập thể phòng và cá nhân năm 2020.

 

- Phối hợp với Trung tâm y tế quận Gò Vấp khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động năm 2020.

 

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở Trung tâm chuẩn bị và tổ chức Hội nghị viên chức - người lao động năm 2021.

 

b. Về công tác tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19):

 

- Xây dựng và rà soát kịch bản ứng phó dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona tại Trung tâm. Thông báo đến Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp và UBND phường 4 về tình hình đơn vị và phối hợp hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá tiêu chí an toàn Phòng, chống dịch đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh gia đình, cơ sở phục vụ nhu cầu cá nhân doanh nghiệp siêu nhỏ.

 

- Thực hiện báo cáo tình hình phòng dịch Covid-19 (định kỳ hàng ngày) gửi về Sở. Tổ chức thực hiện phương án làm việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19.

 

- Thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 19) tại đơn vị: đo thân nhiệt viên chức ra vào cơ quan (2 lần/ngày), giám sát lịch trình di chuyển của viên chức, thực hiện phun thuốc khử khuẩn toàn cơ quan.

 

c. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định:

 

- Báo cáo công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý năm 2020;

 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ; Báo cáo thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025;

 

- Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo - công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ quý 4 năm 2019, quý 1, 2, 3, 6 tháng, 9 tháng, năm 2020; Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ hàng tháng;

 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2019;

 

- Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” 06 tháng, 9 tháng đầu năm 2020;

 

- Báo cáo tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước 06 tháng, năm 2020;

 

- Báo cáo kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020;

 

- Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nội dung đăng ký hưởng ứng thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm 2020 “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; Báo cáo kết quả 1,5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”;

 

- Báo cáo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng, năm 2020;

 

- Báo cáo định biên nhân sự và biên chế quỹ lương Quý 1,2,3,4/2020.

 

- Báo cáo về thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

 

- Báo cáo thực hiện kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện kế hoạch tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 - 2020 06 tháng đầu năm 2020;

 

- Báo cáo kết quả tổ chức triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2020;

 

- Báo cáo sơ kết giai đoạn phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII  nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

 

- Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 ban hành theo Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động trong giai đoạn 2016-2020;

 

- Báo cáo hoạt động Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động gắn với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ  giai đoạn 2011 -  2020, công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới  giai đoạn 2017 – 2020;

 

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Báo cáo về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

 

- Báo cáo tự kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng năm 2020

 

- Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.

 

- Báo cáo kết quả tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

 

- Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X năm 2020.

 

d. Về theo dõi hồ sơ nhà đất:

 

- Báo cáo rà soát, kiểm tra quỹ nhà, đất do đơn vị đang quản lý, sử dụng.

 

- Tiếp tục rà soát và liên hệ Ban chỉ đạo 167 - Sở Tài chính về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị; đến nay vẫn chưa có văn bản phản hồi của bộ phận tham mưu của Ban chỉ đạo 167 - Sở Tài chính.

 

e. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:

 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

- Phối hợp với Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an Quận Gò Vấp xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020.

 

f. Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

3.2. Về cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin:

 

- Báo cáo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; quý 1, 06 tháng, 9 tháng, năm 2020; Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính quý 1, 06 tháng, 9 tháng, năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp trong giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; quý 1,2,3,4 năm 2020; Báo cáo về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; Báo cáo kết quả tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 06 tháng, năm 2020; Báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ năm 2020; Báo cáo nâng điểm chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 9 tháng, năm 2020.

 

- Rà soát tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử. Vận hành 15 quy trình xử lý công việc nội bộ liên quan đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị;

 

- Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trong thu thập, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng; xây dựng bản tin thị trường lao động trực tuyến truyền tải trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội;

 

- Ứng dụng công nghệ số trong các cuộc họp, hội nghị tại đơn vị để hạn chế tụ tập đông người.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức năm 2020 đầy đủ kịp thời theo quy định; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong thanh toán qua kho bạc Nhà nước.

 

- Thực hiện công khai tài chính về chế độ tiền lương, thu nhập, tình hình thực hiện kinh phí định kỳ hàng tháng, công khai xét duyệt quyết toán năm 2019 theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ năm 2020. Khóa sổ kế toán cuối năm 2020.

 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tài khoản tiền gửi tại kho bạc; Báo cáo tình hình tăng, giảm lao động, mức đóng, trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

 

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2020 và hoàn tất xây dựng dự toán ngân sách 2021.

 

- Tham mưu thực hiện kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 đảm bảo theo quy định; Tham mưu kinh phí tiết kiệm chi TNTT năm 2020, tham mưu xây dựng quy chế 2021.

 

- Tổ chức kiểm kê tài sản năm 2020. Đánh giá và ghi chép tình hình tăng giảm tài sản vào sổ theo dõi tài sản cố định đầy đủ theo quy định.

 

- Thực hiện báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán định kỳ quý, năm theo quy định; báo báo định kỳ thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Sở.

 

- Khai báo tăng giảm lao động, giải quyết chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản cho viên chức.

 

- Thực hiện ký kết hợp đồng, quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện cung - cầu lao động và thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo, tìm kiếm việc làm năm 2020 với 24 phòng lao động Quận huyện và 02 Ban quản lý.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Tình hình dịch Covid-19 tác động đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như tổ chức khảo sát thông tin trực tiếp tại doanh nghiệp, việc phối hợp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện các hoạt động thông tin thị trường lao động phải tạm ngừng. Trung tâm đã có sự chủ động thay đổi hình thức thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để thực hiện bản tin thị trường lao động trực tuyến đăng tải trên trang thông tin điện tử, fanpage nhằm đưa thông tin đến học sinh, sinh viên và người lao động. Phối hợp với các trường triển khai khảo sát để nắm bắt nhu cầu việc làm, đào tạo kỹ năng của sinh viên. Chủ động thực hiện nắm bắt tình hình biến động thị trường lao động do tác động của dịch bệnh covid-19 thông qua khảo sát nhanh, phối hợp thu thập thông tin tại cơ quan bảo hiểm xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm công lập, phòng Lao động - TBXH để kịp thời nhận định, đánh giá tình hình lao động việc làm, tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp của người lao động.

 

- Trong năm 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm. Viên chức chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

- Viên chức - người lao động tích cực đề xuất các giải pháp mới áp dụng vào hoạt động chuyên môn như tạo lập công cụ thu thập thông tin cung - cầu lao động tự động, công cụ tra cứu tài liệu phục vụ công tác tìm kiếm thông tin, thiết kế các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ theo hình thức hình ảnh đồ hoạ.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

VỀ HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC

 VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2021

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Nhiệm vụ, chỉ tiêu đối với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

 

1.1. Thu thập thông tin cung - cầu lao động:

 

- Khảo sát thông tin cung lao động: 122.000 người, tập trung đối tượng sinh viên, học sinh chuẩn bị tốt nghiệp, người lao động chưa có việc làm.

 

- Khảo sát thông tin cầu lao động: 40.500 lượt doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực.

 

1.2. Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử:

 

Biên tập, đăng tải thông tin thị trường lao động trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn, phấn đấu thu hút 3.800.000 lượt truy cập.

 

1.3. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động:

 

Thực hiện thông tin thị trường lao động, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên và thanh niên: 360.000 lượt người.

 

1.4. Hoạt động nghiên cứu:

 

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu cá nhân và tập thể nâng cao năng lực nghiên cứu của viên chức: 10 chuyên đề.

 

- Thực hiện nghiên cứu và xây dựng các chuyên đề báo cáo phân tích, đánh giá tác động của chính sách tiền lương thu nhập, năng suất lao động, chất lượng lao động... đến sự phát triển thị trường lao động: 18 báo cáo.

 

2. Nhiệm vụ đối với các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ:

 

- Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

- Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của Sở cho viên chức, người lao động tại đơn vị.

 

- Đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động tại đơn vị theo quy định. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ: chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ dự báo.

 

- Đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nội bộ đơn vị theo đúng theo quy định; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

 

- Công tác tài chính: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công.

 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021

 

1. Công tác thu thập, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động

 

- Tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu nhu cầu nhân lực toàn diện thông qua công tác khảo sát cung - cầu lao động theo hướng mở rộng phạm vi thu thập thông tin thị trường lao động về nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo nghề, nhu cầu bố trí sử dụng lao động.

 

- Phối hợp với các tổ chức, cơ quan thu thập thông tin liên quan đến dữ liệu quy hoạch lĩnh vực ngành, phát triển nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp, tình hình lao động - việc làm, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo của các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

 

2. Công tác phân tích dự báo nhân lực và nghiên cứu khoa học

 

- Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình dự báo, phương pháp dự báo phù hợp với đặc thù thị trường lao động thành phố phục vụ công tác định hướng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm theo nhu cầu xã hội phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

- Đẩy mạnh giao lưu, trao đổi, thu thập thông tin với các tổ chức, cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học; khai thác, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển các lĩnh vực - ngành, các dữ liệu lao động - việc làm phục vụ hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Tổ chức các hội thảo khoa học, chuyên đề về dự báo nhân lực; hội thảo nghiên cứu chuyên đề nội bộ. Tập hợp ứng dụng, triển khai các nghiên cứu khoa học liên quan đến dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

3. Công tác hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động

 

- Kết nối, phối hợp giữa các trường, cơ quan, đơn vị trong hệ thống giáo dục, mở rộng quy mô hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động, nâng cao chất lượng thông tin thị trường lao động, đặc biệt là khi tiến đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho sinh viên - học sinh có sự chuẩn bị trong quá trình đào tạo và chủ động trang bị kỹ năng cần thiết khi bước vào thị trường lao động.

 

- Thông tin thị trường lao động tại các sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, các buổi thông tin truyền thông có liên quan đến định hướng nghề nghiệp do các trường, tổ chức đoàn thể, các đơn vị dịch vụ việc làm công lập thực hiện.

 

- Đa dạng hóa hoạt động hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động; mở rộng độ bao phủ thông tin đến hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. Phát triển các kênh thông tin thị trường lao động phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế.

 

4. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

 

4.1. Cải cách hành chính

 

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại đơn vị, nâng cao nhận thức của viên chức và người lao động đối với công tác cải cách hành chính.

 

- Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ; hỗ trợ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học hoạt động và phát triển thông qua thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch các nội dung liên quan đến công tác hành chính - tài chính, rút ngắn quy trình xử lý công việc, giảm chi phí hành chính thực hiện tại đơn vị; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính theo quy định.

 

- Rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách tiền lương. Xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động với  quy mô, chất lượng ngày càng nâng cao, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

4.2. Ứng dụng công nghệ thông tin

 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đơn vị; chú trọng ứng dụng công nghệ trong hoạt động dự báo nhân lực và cung cấp thông tin thị trường lao động đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có quan tâm.

 

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng công tác phân tích, dự báo, thông tin thị trường lao động; có giải pháp theo dõi, xúc tiến các nội dung đề xuất đầu tư thực hiện dự án xây dựng cổng thông tin, trung tâm mô phỏng, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu.

 

- Tiếp tục nghiên cứu và sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong công tác thu thập, tạo lập cơ sở dữ liệu, xây dựng các ấn phẩm số liệu; tổng hợp số liệu, phân tích dự báo, cung cấp thông tin thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực.

 

5. Công tác tổ chức, hành chính

 

- Rà soát quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị, hoàn thiện quy chế làm việc; tham mưu các giải pháp nâng cao năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nguồn nhân lực của thành phố, gắn kết công tác đào tạo với nhu cầu nhân lực trong xã hội.

 

- Xây dựng đội ngũ viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng chuyên môn hóa, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị.

 

- Thực hiện đúng các quy trình tuyển dụng, sử dụng và các chính sách về cán bộ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ viên chức; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ dự bị hàng năm nhằm tạo nguồn cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức tham gia lãnh đạo, quản lý tại Trung tâm.

 

6. Công tác tài chính

 

- Xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo hướng nâng cao, chuyên nghiệp và đảm bảo thực hiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính và pháp luật hiện hành. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng quy định và hiệu quả các nguồn kinh phí; thực hiện chế độ thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí trên đầy đủ.

 

- Theo dõi và đề xuất giải pháp hoàn thành việc ghi vốn xây dựng đề ánNâng cấp và triển khai cổng thông tin điện tử tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh”.

 

- Đề xuất các giải pháp thực hiện ghi vốn hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm./.

 


[1] - Tiếp nhận dữ liệu của Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và các Quận - Huyện: 1, 2, 4, 5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Phú, Cần Giờ, Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức.

[2] Thực hiện từ ngày 25/5/2020 đến ngày 10/7/2020.

[3] Thực hiện giám sát công tác thu thập thông tin cung - cầu lao động tại 24 Quận – Huyện và Ban quản lý khu công nghệ cao, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố.

[4] Thực hiện tại 05 trường đại học, 04 trường cao đẳng, 03 Sàn giao dịch - Ngày hội việc làm, 12 hội thảo và 59 trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM; Đại học Quốc gia TP.HCM; TT dịch vụ việc làm thành phố; Chương trình tư vấn trực tuyến “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai”; Đăng tải thông tin thị trường lao động trên hệ thống bảng LED điện tử của Trung tâm; bản tin thị trường lao động trực tuyến kỳ 1,2,3,4; Viện nghiên cứu và phát triển TPHCM.

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2020
(Đính kèm báo cáo số: 642  /BC-TTDBNL, ngày 05  tháng 11 năm 2020)

 

Stt

Nội dung

Đvt

Chỉ tiêu
năm 2020

Kết quả
thực hiện
năm 2020

Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu năm 2020 (%)

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyên môn

 

 

 

 

1

Tổ chức khảo sát cầu nhân lực

Doanh nghiệp

38.500

56.094

145,70%

2

Tổ chức khảo sát cung nhân lực

Người

118.500

157.448

132,87%

3

Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử

Lượt người

3.700.000

4.272.181

115,46%

4

Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho học sinh, sinh viên và thanh niên

có nhu cầu học nghề - việc làm theo nhu cầu xã hội

Người

350.000

357.746

102,21%

5

Báo cáo chuyên đề về phân tích về dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động,

các ngành nghề có xu hướng thu hút nhân lực theo nhu cầu của xã hội

Báo cáo

18

18

100%

6

Nghiên cứu chuyên đề khoa học

Chuyên đề

10

10

 100%

7

Tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các

loại hình doanh nghiệp - Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

giai đoạn 2021 - 2025”

Kế hoạch

1

1

100%

8

Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và quy định,

chính sách, pháp luật của Nhà nước

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

9

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

10

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tập huấn

cập nhật kiến thức bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó

với bạo lực trên cơ sở giới

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

11

Xét cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

Lượt người

15

 15

100% 

12

Đảm bảo hoàn thành nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố,

Ban Giám đốc Sở đúng tiến độ thời gian quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính, chế độ hội họp, báo cáo, …

 

 

 

 

13

Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng của Sở

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

14

Sử dụng thư điện tử thành phố để thực hiện toàn bộ các giao dịch với các

phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở và cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị

sự nghiệp công lập bên ngoài qua hệ thống thư điện tử của Thành phố

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

15

Đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính đúng quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

16

Thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ, đảm bảo thời gian và chất lượng theo

quy định, có đánh giá nhận xét, đề ra chương trình công tác kỳ tiếp theo

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

17

Đảm bảo công tác tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố cáo tại nội bộ

đơn vị đúng theo quy định; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

 

Đảm bảo đúng quy định

Tham dự
đầy đủ

Đảm bảo đúng quy định

18

Lãnh đạo đơn vị tham dự đầy đủ các buổi họp, hội nghị giao ban định kỳ, tổng

kết năm do Sở tổ chức

 

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về tài chính

 

 

 

 

19

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công

%

6

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

20

Thực hiện công tác quản lý tài chính đúng quy định

 

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

21

Thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 346A Nguyễn Thái Sơn,

phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

Hoàn tất hồ sơ gửi Sở Tài nguyên môi trường

Thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết  hồ sơ của các cơ quan có liên quan

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017519158

TRUY CẬP HÔM NAY: 3860

ĐANG ONLINE: 13