BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2021
và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

 

Phần 1
KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021


I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

1. Về xây dựng kế hoạch, chương trình công tác


Căn cứ Thông báo số 2097/TB-SLĐTBXH-KH ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu năm 2021 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm trong 9 tháng đầu năm như sau:


- Kế hoạch số 54/KH-TTDBNL ngày 18 tháng 02 năm 2021 về thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021;


- Chương trình số 55/Ctr-TTDBNL ngày 18 tháng 02 năm 2021 về thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính năm 2021;


- Kế hoạch số 30/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2021 về thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021;


- Kế hoạch số 44/KH-TTDBNL ngày 03 tháng 02 năm 2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021;


- Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 29 tháng 01 năm 2021 về công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2021;


- Kế hoạch số 59/KH-TTDBNL ngày 22 tháng 02 năm 2021 về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ năm 2021.
 

- Thông báo số 126/TB-TTDBNL ngày 31 tháng 3 năm 2021 về phân công nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021.
 

- Kế hoạch số 109 ngày 23 tháng 3 năm 2021 về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ

Chí Minh.
 

- Kế hoạch số 104/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 3 năm 2021 về khảo sát, thu thập thông tin cầu lao động trong doanh nghiệp năm 2021.
 

- Kế hoạch số 127/KH-TTDBNL ngày 31 tháng 3 năm 2021 về khảo sát chất lượng lao động đã qua đào tạo trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021.
 

- Kế hoạch số 128/KH-TTDBNL ngày 31 tháng 3 năm 2021 về khảo sát thông tin cung lao động năm 2021.
 

- Kế hoạch số 125/KH-TTDBNL ngày 31 tháng 3 năm 2021 về quản lý và biên tập nội dung trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn
 

- Kế hoạch số 99/KH-TTDBNL ngày 22 tháng 3 năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ về hoạt động hướng nghiệp và tư vấn nhân lực năm 2021.
 

- Kế hoạch số 114/KH-TTDBNL ngày 25 tháng 3 năm 2021 về triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu chuyên đề năm 2021.
 

- Kế hoạch số 168/KH-TTDBNL ngày 26 tháng 4 năm 2021  tuyển dụng nhân sự năm 2021.
 

- Kế hoạch số 178/KH-TTDBNL ngày 4 tháng 5 năm 2021 phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 

- Kế hoạch số 279/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 6 năm 2021 Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” và chủ đề năm của Sở “Gương mẫu – Tận tụy – Chuyên nghiệp – Sáng tạo”.
 

- Kế hoạch số 275/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 6 năm 2021 thực hiện chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025.
 

- Kế hoạch số 273/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 6 năm 2021 triển khai rà soát hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn năm 2021 – 2023.
 

- Kế hoạch số 377/KH-TTDBNL ngày 17 tháng 8 năm 2021 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021  của Chính phủ  tại Trung tâm (Từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021).
 

2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
 

2.1. Hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động:
 

a. Khảo sát, thu thập dữ liệu
 

- Thu thập thông tin nhu cầu nhân lực: 72.566 lượt doanh nghiệp với 359.282 chỗ việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động, đạt 103,67% kế hoạch năm 2021; và cung nhân lực: 98.130 người có nhu cầu tìm việc làm, đạt 80,43% kế hoạch năm 2021.
 

- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .
 

- Thực hiện khảo sát trực tiếp về “Khảo sát chất lượng lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021” (đã khảo sát 1.655 doanh nghiệp, đạt

82,75% kế hoạch năm 2021).
 

b. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động:
 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 3.320.595 lượt truy cập; đạt 87,38% kế hoạch năm 2021. Biên tập và đăng tải 182 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.
 

- Thực hiện bản tin thị trường lao động:
 

+ Bản tin thị trường lao động năm 2020 với chủ đề: “Thông tin tổng quan về thị trường lao động năm 2020, xu hướng nhu cầu nhân lực, nhu cầu việc làm năm 2021”.
 

+ Bản tin thị trường lao động kỳ 1 năm 2021 với chủ đề “Thị trường lao động quý I – Dự báo nhu cầu nhân lực quý II năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh”.
 

+ Bản tin thị trường lao động kỳ 2 năm 2021 với chủ đề “Thị trường lao động 6 tháng đầu năm – Dự báo nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
 

- Ký kết thỏa thuận hợp tác với 11 đơn vị ; Thực hiện liên hệ “thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực gắn kết nhu cầu đào tạo – việc làm” tại 72 trường cao đẳng, trung cấp (trong đó 30 cao đẳng, 42 trung cấp); đạt 90% kế hoạch năm 2021.
 

- Phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên thực hiện chương trình “Tiếp sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm” năm 2021; Tham gia chương trình Ngày hội “Hướng nghiệp – Dạy nghề” lần IX – Năm 2021, Chủ đề: “Đánh thức tiềm năng – Vững tâm lập nghiệp”.
 

c. Phân tích, đánh giá thị trường lao động:
 

- Báo cáo thị trường lao động trước và sau Tết Tân Sửu năm 2021;
 

- Báo cáo đánh giá thị trường lao động giai đoạn 2016 – 2020. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
 

- Báo cáo thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực định kỳ hàng quý I năm 2021. Dự báo nhu cầu nhân lực quý II;
 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động 06 tháng đầu năm và dự báo nhu cầu nhân lực định kỳ 06 tháng cuối năm 2021;
 

- Báo cáo tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn hiện nay tại TP.HCM;
 

- Báo cáo “Năng suất lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”;
 

- Báo cáo phân tích tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề theo ngành, lĩnh vực đào tạo – Đánh giá sự phù hợp của lao động đối với cơ cấu ngành kinh tế của TP.HCM năm 2020;
 

- Báo cáo phân tích chất lượng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực 04 ngành công nghiệp trọng yếu giai đoạn 2021 – 2025 tại TP.HCM;
 

- Báo cáo “Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2021”;
 

- Báo cáo phân tích chất lượng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực 02 ngành công nghiệp truyền thống giai đoạn 2021 – 2025 tại TP.HCM;
 

- Báo cáo phân tích chất lượng lao động của 08 ngành nghề tự do dịch chuyển lao động trong khối AEC;
 

- Báo cáo phân tích chất lượng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực ngành dịch vụ tài chính - ngân hàng;
 

- Chuyên đề nghiên cứu “Dự báo nhu cầu nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2021 - 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 

- Báo cáo phân tích chất lượng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực ngành logistics;
 

- Chuyên đề nghiên cứu “ Dự báo nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ thông tin - Truyền thông giai đoạn 2021 - 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh”;
 

- Báo cáo thị trường lao động Qúy III và dự báo nhu cầu nhân lực Qúy IV năm 2021;
 

- Báo cáo gửi Cục việc làm về việc báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến thị trường lao động.
 

2.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học:
 

- Tổ chức hội thảo 9 chuyên đề phòng, nhóm:
 

+ Đề xuất các giải pháp cải tiến thang điểm thi đua tại Trung tâm;
 

+ Triển khai hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến của kho bạc nhà nước tại Trung tâm;
 

+ Dự báo nhu cầu nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2021-2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 

+ Biện pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu chuyên đề tại Trung tâm;
 

+ Nghiên cứu thực nghiệm 1 số phân tích thống kê dữ liệu qua phần mềm R;
 

+ Quy trình đưa thông tin thị trường lao động đến các trường THCS, THPT;
 

+ Xây dựng mô hình cầu lao động trong doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021;
 

+ Dự báo nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ thông tin – truyền thông giai đoạn 2021 – 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 

+ Dự báo nhu cầu nhân lực ngành Cơ khí giai đoạn 2021 – 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về sơ đồ grantt & công tác quản trị Thực hiện qua MSP với số lượng viên chức tham dự là 13 người.
 

- Tổ chức tập huấn Phương pháp Nghiên cứu khoa học với số lượng viên chức tham dự là 35 người.
 

3. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính
 

3.1. Về công tác tổ chức - hành chính:
 

a. Về công tác tổ chức:
 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.
 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý I,II,III/2021 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; Rà soát, bình xét và lập hồ sơ các trường hợp đề nghị nâng lương niên hạn Quý I,II,III/2021 và nâng lương trước hạn năm 2020.
 

- Thực hiện ký hợp đồng làm việc, xác minh bằng cấp đối với viên chức trúng tuyển năm 2020; Thực hiện các công tác tuyển dụng viên chức năm 2020; Hoàn thành phương án Thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ của Trung tâm.
 

- Thống kê số liệu viên chức có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia; Thống kế số lượng viên chức có mã ngạch 01.004, 01a.003; Thống kê thực trạng, cơ cấu, tổ chức, biên chế, số lượng cấp phó và phương án sắp xếp tại Trung tâm.
 

- Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2021.
 

- Xây dựng kế hoạch về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ năm 2021.
 

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở Trung tâm tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021; tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2020.
 

- Hoàn tất hồ sơ đối với kế hoạch số 8337/KH- SLĐTBXH về kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở năm 2021.
 

- Hoàn thiện Hồ sơ về công tác phòng, chống dịch Covid -19 tiếp đoàn kiểm tra của Sở . hồ sơ tiếp đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ năm 2021.
 

- Tổng hợp các nội dung đã rà soát, bổ sung Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 

- Hoàn thiện Đề án thành lập Viện Nghiên cứu Dự báo nguồn nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 

- Tổng hợp sáng kiến về nội dung 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), kỷ niệm 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021).
 

- Thông báo về nghỉ và trực Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021; Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021; Về trực ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 

- Liên hệ với y tế địa phương tiêm vắc xin cho viên chức làm việc Tại Trung tâm.  
 

- Các công tác trọng tâm:
 

+ Phương án ứng phó dịch Covid-19 tại Trung tâm.
 

+ Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 

+ Nội dung ký kết giao ước thi đua.
 

+ Danh sách Chi tiết Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm để tiêm vắc xin.
 

+ Danh sách viên chức làm việc theo phương án trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
 

+ Danh sách cử viên chức tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 

+ Dự thảo: Nội quy lao động; Nội quy cơ quan, Quy chế làm việc của Trung tâm.
 

- Thực hiện xây dựng các kế hoạch, quyết định, công văn theo yêu cầu của Sở Lao động – Thương binh và xã hội.
 

b. Về công tác tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19):
 

- Rà soát, bổ sung kịch bản ứng phó dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona tại Trung tâm. Thông báo đến Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp và UBND phường 4 về tình hình đơn vị và phối hợp hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 

- Thực hiện các kế hoạch, báo cáo tình hình phòng dịch Covid-19 (định kỳ hàng ngày) gửi về Sở. Tổ chức thực hiện phương án làm việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19.
 

- Thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 19) tại đơn vị: đo thân nhiệt viên chức ra vào cơ quan (2 lần/ngày), giám sát lịch trình di chuyển của viên chức, thực hiện phun thuốc khử khuẩn toàn cơ quan.
 

c. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định:
 

- Báo cáo Kết quả công tác tháng 12 năm 2020 và phương hướng công tác tháng 01 năm 2020.
 

- Báo cáo Kết quả thực hiện công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 

- Báo cáo kết quả công tác tháng, quý, 06 tháng và phương hướng công tác tháng, quý, 06 tháng cuối năm 2021.
 

- Báo cáo kết quả thực hiện triển khai Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID – 19 tại cộng đồng trong trạng tháng bình thường mới” tháng 12 năm 2020; tháng 01 năm 2021.
 

- Báo cáo kết quả thi đua thực hiện chỉ tiêu năm 2020.
 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2020; 06 tháng năm 2021.
 

- Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý IV/2020, năm 2020; tháng 01, 02, Quý II, 06 tháng năm 2021
 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV/2020, năm 2020; Quý II, 06 tháng năm 2021.
 

- Báo cáo thống kê công tác văn thư - lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020.
 

- Báo cáo thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quý IV năm 2020.
 

- Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; quý 1 năm 2021.
 

- Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 12 và năm năm 2020; tháng 3, 4, 5 năm 2021.
 

- Báo kết quả thực hiện 07 Chương trình đột phá của thành phố năm 2020.
 

- Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và xây dựng kế hoạch, phương hướng năm 2021.
 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ, chế độ trực tại đơn vị
 

- Báo cáo giải pháp thực hiện nhiệm vụ hoạt động dự báo nhu cầu  nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2021.
 

- Báo cáo Sơ bộ công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021.
 

- Báo cáo công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021.
 

- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021
 

- Báo cáo kết quả Tăng cường công tác thông tin , tuyên truyền cải cách hành chính Quý I; 06 tháng, 09 tháng đầu năm 2021.
 

- Báo cáo Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin Quý I; 06 tháng, 09 tháng đầu năm 2021.
 

- Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I, 06 tháng; 09 tháng năm 2021.
 

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của HĐNDTP (Qúy 3, 4 năm 2020).
 

- Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu thập lần đầu năm 2020.
 

- Báo cáo Kết quả triển khai thực công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.
 

- Báo cáo số lượng, cơ cấu và đề xuất chỉ tiêu dự thi nâng ngạch viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021.
 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021.
 

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2021.
 

- Báo cáo về thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 

- Báo cáo phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 

- Báo cáo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 06 tháng đầu năm 2021.
 

- Báo cáo Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), kỷ niệm 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021).
 

- Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021.
 

- Báo cáo tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước 06 tháng đầu năm 2021.
 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2021
 

- Báo cáo kết quả tổ chức triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy"," Ngày Quốc tế, phòng chống ma túy và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6" năm 2021
 

- Báo cáo kết quả thực hiện tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021.
 

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.
 

- Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.
 

- Báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ năm 2021.
 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021.
 

- Báo cáo Kết quả triển khai Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.
 

- Báo cáo Kết quả tổ chức thực hiện “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021.
 

d. Về theo dõi hồ sơ nhà đất:
 

- Tiếp tục rà soát, theo dõi tiến độ về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị.
 

e. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:
 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.
 

f. Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.
 

3.2. Về cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin:
 

- Rà soát tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử. Vận hành 15 quy trình xử lý công việc nội bộ liên quan đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ.
 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị;
 

- Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trong thu thập, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.
 

3. Công tác Tài chính
 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ 09 tháng đầu năm 2021.
 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tài khoản tiền gửi tại kho bạc 09 tháng đầu năm đầy đủ; Báo cáo tình hình tăng, giảm lao động, mức đóng, trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.
 

- Hoàn tất báo cáo tài chính quyết toán năm 2020; Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 với cơ quan thuế.
 

- Đăng ký kê khai biên chế quỹ tiền lương, tiền khoán cước phí điện thoại, khoán công tác phí năm 2021 với Kho bạc Gò Vấp.
 

- Tổng hợp, nhập chứng từ kế toán vào phần mềm IMAS. Lập báo cáo tài chính Qúy II/2021.
 

- Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước theo quyết định của Sở.
 

- Báo cáo tình hình thực hiện tự chủ tài chính bổ sung hồ sơ cho đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 21909 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 

- Liên hệ, đôn đốc Quận, Huyện hoàn tất hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện điều tra khảo sát nhu cầu sử dụng lao động năm 2021 của Cục Việc Làm gửi về Trung tâm.
 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 

- Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Trung tâm xây dựng kế hoạch năm 2021 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.
 

- Trong 9 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm. Đồng thời,  chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.
 

Phần 2
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021


I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM
 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội
 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực: Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ 3 tháng cuối năm 2021 về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 2.112 lượt doanh nghiệp và 23.870 lao động tìm việc làm.
 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 600.000 lượt.
 

- Phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ và Thông tin truyền thông thực hiện rà soát về nhu cầu hạ tầng máy chủ ảo tại Trung tâm dữ liệu thành phố, theo văn bản số 1674/STTTT-CNTT của Sở Thông tin truyền thông.
 

- Thực hiện liên hệ “thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực gắn kết nhu cầu đào tạo – việc làm” tại 8 trường cao đẳng, trung cấp.
 

- Thực hiện Bản tin thông tin thị trường lao động 9 tháng và năm 2021.
 

- Thực hiện các báo cáo:
 

+ Báo cáo phân tích chất lượng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực ngành kinh doanh thương mại;
 

+ Báo cáo thực trạng nhân lực và dự báo nhu cầu nhân lực 08 lĩnh vực (công nghệ thông tin – truyền thông; cơ khí – tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản lý doanh nghiệp; tài chính – ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị);
 

+ Báo cáo thị trường lao động năm 2021 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2022;
 

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dự báo nhu cầu nhân lực – Thông tin thị trường lao động – Hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho thanh niên năm 2020;
 

+ Báo cáo thực hiện Kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH ngày 17/7/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng năng suất lao động xã hội năm 2021.
 

+ Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến thị trường lao động theo chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố.
 

- Tổ chức nghiên cứu chuyên đề và hội thảo chuyên đề: “Dự báo nhu cầu nhân lực ngành Chế biến lương thực, thực phẩm giai đoạn 2021 – 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:
 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo chuyên đề năm theo quy định.
 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý IV/2021 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.
 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.
 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức - hành chính.
 

- Tiếp tục thực hiện các công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại đơn vị.
 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề.
 

3. Công tác Tài chính
 

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho viên chức đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.
 

- Thực hiện công khai tài chính năm 2021 theo quy định;
 

-  Báo cáo tình hình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tiền gửi tại kho bạc 03 tháng cuối năm 2021. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi tiết kiệm hàng quý, tham mưu thực hiện chi thu nhập tăng thu nhập cho viên chức hàng quý theo quy định.
 

- Lập báo cáo tài chính hàng quý và năm 2021.
 

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2021 và xây dựng dự toán ngân sách 2022; Xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện.
 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm kê tài sản năm 2021, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước.
 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.
 

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu về nhu cầu nhân lực, ứng dụng hiệu quả các phương pháp, mô hình dự báo nhân lực để xây dựng các sản phẩm kết quả hoạt động như báo cáo thông tin định kỳ về phân tích thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực, xu hướng ngành nghề phục vụ công tác thông tin thị trường lao động, tư vấn nhân lực, định hướng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên và người lao động cũng như đăng tải trên hệ thống trang thông tin điện tử của Trung tâm phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của các cá nhân, tổ chức, đơn vị.
 

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trao đổi, thu thập thông tin với các Sở, ngành, quận - huyện, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động./.
 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017518827

TRUY CẬP HÔM NAY: 3512

ĐANG ONLINE: 19