Báo cáo Kết quả công tác tháng 10 năm 2021 và phương hướng công tác tháng 11 năm 2021


BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 10 năm 2021 và
phương hướng công tác tháng 11 năm 2021

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10

Trong tháng 8 năm 2021, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với các kết quả đạt được như sau:

1. Hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động

1.1. Khảo sát, thu thập dữ liệu:

- Thu thập thông tin nhu cầu nhân lực: 7.403 doanh nghiệp với 23.805 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động, đạt 107,96% kế hoạch năm 2021; và cung nhân lực: 20.942 người có nhu cầu tìm việc làm, đạt 97,60% kế hoạch năm 2021.
    
- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện khảo sát trực tiếp về “Khảo sát chất lượng lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021” (đã khảo sát 2.000 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch năm 2021).

1.2. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động:

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 412.222 lượt truy cập; đạt 98,23% kế hoạch năm 2021. Biên tập và đăng tải 17 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

- Thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực gắn kết nhu cầu đào tạo – việc làm tại 08 trường cao đẳng, trung cấp; đạt 100% kế hoạch năm 2021.

1.3. Phân tích, đánh giá thị trường lao động:

- Báo cáo phân tích chất lượng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực ngành kinh doanh thương mại;

- Phúc đáp công văn số 490/CV-PKHTC ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021: Thực hiện Báo cáo tình hình - kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021;

- Thực hiện Công văn số: 28529/SLDTBXH-VLATLD ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến thị trường lao động: Thực hiện Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đối với thị trường lao động - Theo chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

1.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Tổ chức nghiên cứu chuyên đề và hội thảo chuyên đề: “Dự báo nhu cầu nhân lực ngành Chế biến lương thực, thực phẩm giai đoạn 2021 – 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

2.1. Về công tác tổ chức - hành chính:

a. Về công tác tổ chức:


- Tổ chức đánh giá phân loại theo hiệu quả công việc trong tháng 10 năm 2021 của viên chức.
 
- Xây dựng các kế hoạch:

+ Kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm (từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30  tháng 9 năm 2021).

+ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường " năm 2021.

+ Kế hoạch Nhiệm vụ, chương trình công tác quý IV năm 2021.

+ Kế hoạch Thay đổi phương thức làm việc của Trung tâm phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

+ Kế hoạch về việc thực hiện công tác hàng ngày trong tháng.

- Thực hiện các công văn:

+ Công văn về việc báo cáo nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 9 tháng đầu năm 2021.

+ Công văn V/v góp ý dự thảo Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan và Nội quy lao động của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM.

+ Công văn về việc báo cáo tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê liên doanh liên kết.

- Hoàn thành các hồ sơ đánh giá, phân loại Quý III năm 2021 theo hiệu quả công việc đối với Ban Giám đốc và viên chức, người lao động tại Trung tâm; Hồ sơ nâng lương tháng 10/2021; Thống kê tình hình tăng giảm biên chế từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2021.
 
- Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2021.

b. Về công tác tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19):

- Thực hiện báo cáo tình hình phòng dịch Covid-19 (định kỳ hàng ngày) gửi về Sở.
 
- Tiếp tục Rà soát, điều chỉnh và bổ sung phương án ứng phó dịch Covid – 19 tại Trung tâm theo chỉ đạo mới của Sở.
 
- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế (nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, cồn 70 độ, dung dịch khử khuẩn…) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại Trung tâm.
 
- Thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 19) tại đơn vị: đo thân nhiệt viên chức ra vào cơ quan (2 lần/ngày).

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định:

- Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng công tác 03 tháng cuối năm 2021 của Trung tâm.

- Báo cáo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 09 tháng đầu năm 2021.

- Báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2021.
 
- Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021.
 
- Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở 09 tháng đầu năm 2021.
 
- Báo cáo Kết quả phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hoá công sở”  Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021.
 
- Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quý 3 năm 2021.
 
- Báo cáo Nhiệm vụ, chương trình công tác quý III năm 2021.
 
- Báo cáo Việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid.
 
- Báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại Trung tâm (Các ngày trong tháng).

d. Về theo dõi hồ sơ nhà đất:

- Tiếp tục rà soát, theo dõi tiến độ về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị.

e. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:

- Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 
- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

f. Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

2.2. Về cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin:

- Rà soát tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử. Vận hành 15 quy trình xử lý công việc nội bộ liên quan đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ.
 
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị;

- Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trong thu thập, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.

3. Công tác Tài chính

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động; Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức trong tháng đảm bảo tiến độ theo quy định; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong thanh toán các khoản chi thường xuyên của đơn vị trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.
 
- Báo cáo tài chính Quý III/2021; Đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội; tài khoản tiền gửi; thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.
 
- Liên hệ, đôn đốc Quận, Huyện hoàn tất hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện điều tra khảo sát nhu cầu sử dụng lao động năm 2021 của Cục Việc Làm gửi về Trung tâm.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Trung tâm xây dựng kế hoạch năm 2021 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

- Chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.


Phần 2
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021


I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội


- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên các trang thông tin điện tử 1.379 doanh nghiệp.

+ Thu thập thông tin cung lao động 4.928 người có nhu cầu tìm việc trên các trang thông tin điện tử.

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 350.000 lượt.
 
- Thực hiện các báo cáo: Báo cáo Thực trạng nhân lực và dự báo nhu cầu nhân lực 08 lĩnh vực (công nghệ thông tin – truyền thông; cơ khí – tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản lý doanh nghiệp; tài chính – ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị); Báo cáo thực hiện Kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH ngày 17/7/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng năng suất lao động xã hội năm 2021;

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.
 
- Tiếp tục theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.
 
- Kiểm tra, giám sát việc tăng cường công tác phòng, chống đối với dịch bệnh Covid – 19 tại đơn vị.

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.
 
- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.
 
- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

3. Công tác tài chính

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho Viên chức đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.
 
- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

II. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.
 
- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trao đổi, thu thập thông tin với các Sở, ngành, quận - huyện, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động.
 
- Tổ chức các hoạt động thảo luận, toạ đàm trong nội bộ để thẩm định, phản biện các nội dung nghiện cứu của đơn vị nhằm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu, phân tích, giải quyết vấn đề.
 
- Khuyến khích viên chức - người lao động tăng cường cải tiến, sáng tạo, đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000018709254

TRUY CẬP HÔM NAY: 2631

ĐANG ONLINE: 29