Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động


 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động 

 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ


quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;


Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;


Căn cứ Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm;


Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

 

Link tải về:

https://drive.google.com/file/d/1G4ktcxDo-KhIDUZ8IBvfOoFNEae1KH-r/view?usp=sharing
 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000018709131

TRUY CẬP HÔM NAY: 2503

ĐANG ONLINE: 21