Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2020

Để có cơ sở nhận định về tình hình lao động - việc làm và chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động trực thuộc Sở...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo TTLĐ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác đào tạo, quản lý nhà nước về việc làm và đào tạo nguồn nhân lực theo...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo TTLĐ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 20302030

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác đào tạo, quản lý nhà nước về việc làm và đào tạo nguồn nhân lực theo...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ KHẢO SÁT YÊU CẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO TTLĐ ĐẾN NĂM 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác đào tạo, quản lý nhà nước về việc làm và đào tạo nguồn nhân lực theo...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ KHẢO SÁT YÊU CẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO TTLĐ ĐẾN NĂM 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác đào tạo, quản lý nhà nước về việc làm và đào tạo nguồn nhân lực theo...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NĂM 2018 (ĐỢT 1)

Để Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động có cơ sở phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp cung cấp các thông tin về...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ KHẢO SÁT NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC NĂM 2018 - 2020, VÀ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 ĐỢT 3

Để Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động có cơ sở phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp cung cấp các thông tin về...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC NĂM 2017, XU HƯỚNG NĂM 2018

Để Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động có cơ sở phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp cung cấp các thông tin về...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC NĂM 2017

Để Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động có cơ sở phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp cung cấp các thông tin về...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC ĐỢT 1 NĂM 2016 "VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC NĂM 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020"

Để thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 "về nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2016 và giai đoạn 2016-2020" trên cơ sở đó thành phố dự báo nguồn cung – cầu lao động. Đề nghị Quý doanh nghiệp báo cáo theo các...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ KHẢO SÁT NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC NĂM 2015

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao về khảo sát thông tin, phân...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016186470

TRUY CẬP HÔM NAY: 89

ĐANG ONLINE: 15