BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động tại 29.455 doanh nghiệp đạt 89,26% kế hoạch năm 2018, khảo sát nhu cầu việc làm của 106.723 người lao động đạt 97,02% kế hoạch năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 08 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 5.028 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 14.472 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 08 tháng đạt 73,68% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 18.655 người có nhu cầu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 07 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 2.629 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 2.629 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 07 tháng đạt 59,05% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 18.000 người có nhu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Xây dựng kế hoạch chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm theo Thông báo số 1512/TB-SLĐTBXH-KH của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018 và Nghị quyết Chi bộ...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 2.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 10.659 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 05 tháng đạt 43% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 20.626 người có nhu cầu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 3.674 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 22.720 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 04 tháng đạt 35% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 6.825 người có nhu cầu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018

Trong quý 1 năm 2018, Ban Giám đốc Trung tâm đã triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động về chương trình công tác, các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2018 đã được Giám đốc Sở Lao động –...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.232 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, kết quả thực hiện 02 tháng đạt 12% kế hoạch năm 2018 và 7.989 chỗ làm việc; 4.954 người có nhu cầu tìm việc làm, đến nay đạt 10,7% kế hoạch năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 01/2018 thu thập thông tin 2.723 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đạt 8,3% kế hoạch năm 2018 và 11.265 chỗ làm việc; 6.816 người có nhu cầu tìm việc làm đạt 6,2% kế hoạch năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2017

Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng; Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017 theo từng...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 11/2017 thu thập thông tin 2.909 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.857 chỗ làm việc trống và 6.024 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong 11 tháng đã thực hiện khảo sát 33.234 doanh nghiệp đạt 110,8% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC VỤ VÀ CHỮ KÝ

Căn cứ Quyết định số 24952/QĐ-SLĐTBXH ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 10/2017 thu thập thông tin 1.563 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 13.087 chỗ làm việc trống và 8.097 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong 10 tháng đã thực hiện khảo sát 30.325 doanh...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ 4 NĂM 2017

- Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ Đảng năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng. Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 8/2017 thu thập thông tin 1.100 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 11.374 chỗ làm việc trống và 3.379 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong 08 tháng đã thực hiện khảo sát 25.433 doanh nghiệp đạt 84,4% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 7/2017 thu thập thông tin 4.333 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 44.679 chỗ làm việc trống và 11.295 người có nhu cầu tìm việc làm. Tính trong 07 tháng đã thực hiện khảo sát...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ Đảng năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng. Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017 theo...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 5/2017 thu thập thông tin 3.881 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 40.679 chỗ làm việc trống và 7.757 người có nhu cầu tìm việc làm. Tính chung trong 05 tháng thực hiện khảo sát...

THÔNG BÁO VỀ TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ LỄ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2017

Thực hiện thông báo số 62/TB-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Gỉai phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc Tế Lao động năm 2017; Sở Lao động - Thương...

Đầu « 1 2 3 4 5 10 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017518960

TRUY CẬP HÔM NAY: 3654

ĐANG ONLINE: 13