Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 05 năm 2019 và phương hướng công tác tháng 06 năm 2019

Khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu nhân lực của 6.601 doanh nghiệp với 14.502 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; thu thập thông tin cung nhân lực với 23.087 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2019

Khảo sát nhu cầu nhân lực của 4.306 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 9.326 việc làm trống (trong đó, thực hiện khảo sát gián tiếp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới là 2.615...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2019

Căn cứ Thông báo số 1036/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2019

Khảo sát nhu cầu nhân lực của 1.299 doanh nghiệp, với 6.857 vị trí việc làm trống và cung nhân lực với 2.274 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong 02 tháng đầu năm đối với cầu nhân lực đạt 8,1% và...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019

Thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng của 1.531 doanh nghiệp đạt 4,37% kế hoạch năm 2019; thu thập thông tin 5.898 người có nhu cầu tìm việc làm đạt 5,13% kế hoạch năm 2019.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2018

Căn cứ 21 nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ năm 2018 từng tháng, quý, 06 tháng; Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2018 theo...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018

Thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng của 2.236 doanh nghiệp với 10.402 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 11 tháng 34.781 doanh nghiệp đạt 105% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin 3.875 người có nhu cầu tìm việc làm, kết quả 11 tháng 115.623 người lao động đạt 105% kế hoạch năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018

Thu thập thông tin 3.090 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 8.795 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 10 tháng đạt 98,61% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin 5.025 người có nhu cầu tìm việc làm, đến nay đạt 101,59% kế hoạch năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động tại 29.455 doanh nghiệp đạt 89,26% kế hoạch năm 2018, khảo sát nhu cầu việc làm của 106.723 người lao động đạt 97,02% kế hoạch năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 08 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 5.028 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 14.472 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 08 tháng đạt 73,68% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 18.655 người có nhu cầu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 07 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 2.629 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 2.629 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 07 tháng đạt 59,05% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 18.000 người có nhu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Xây dựng kế hoạch chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm theo Thông báo số 1512/TB-SLĐTBXH-KH của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018 và Nghị quyết Chi bộ...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 2.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 10.659 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 05 tháng đạt 43% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 20.626 người có nhu cầu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 3.674 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 22.720 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 04 tháng đạt 35% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 6.825 người có nhu cầu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018

Trong quý 1 năm 2018, Ban Giám đốc Trung tâm đã triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động về chương trình công tác, các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2018 đã được Giám đốc Sở Lao động –...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.232 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, kết quả thực hiện 02 tháng đạt 12% kế hoạch năm 2018 và 7.989 chỗ làm việc; 4.954 người có nhu cầu tìm việc làm, đến nay đạt 10,7% kế hoạch năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 01/2018 thu thập thông tin 2.723 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đạt 8,3% kế hoạch năm 2018 và 11.265 chỗ làm việc; 6.816 người có nhu cầu tìm việc làm đạt 6,2% kế hoạch năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2017

Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng; Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017 theo từng...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 11/2017 thu thập thông tin 2.909 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.857 chỗ làm việc trống và 6.024 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong 11 tháng đã thực hiện khảo sát 33.234 doanh nghiệp đạt 110,8% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC VỤ VÀ CHỮ KÝ

Căn cứ Quyết định số 24952/QĐ-SLĐTBXH ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh...

Đầu « 1 2 3 4 5 10 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000018989286

TRUY CẬP HÔM NAY: 38

ĐANG ONLINE: 16