STT PHÒNG NHIỆM VỤ
1 Phòng Dự báo - Cơ sở dữ liệu

1. Tạo lập cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động; nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động theo cấp trình độ, ngành nghề; năng lực đào tạo, đào tạo...

 

2. Tổ chức xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, lưu trữ cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động phục vụ cho công tác dự báo nhu cầu nhân lực.

 

3. Phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động, nhằm kết nối cung – cầu lao động; dự báo và phục vụ cho việc điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước thành phố.

 

4. Phối hợp tiếp nhận, cung cấp kết quả phân tích và dự báo thị trường lao động trên địa bàn thành phố với các cơ quan có liên quan theo quy định.

 

5. Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các phương pháp dự báo nhân lực (cung – cầu); thực hiện thẩm định và đánh giá hiệu quả cơ sở dữ liệu dự báo nhu cầu nhân lực.

 

6. Quản trị, khai thác phần mềm quản lý cung - cầu nhân lực nhằm đảm bảo tính sử dụng hiệu quả và bảo mật;

 

7. Thiết lập số liệu thị trường lao động định kỳ (dân số, lao động, việc làm...) hàng năm, 05 năm.

 

8. Xây dựng kế hoạch dự báo và cơ sở dữ liệu nhân lực hàng năm và 05 năm.

 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

2 Phòng  Nghiên cứu - Thị trường lao động

1. Nghiên cứu về dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động, nhu cầu đào tạo theo nhu cầu xã hội.

 

2. Nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu với các cơ quan trong nước và ngoài nước về thị trường lao động, các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

3. Tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, sự kiện về dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

4. Tổ chức thực hiện điều tra cung - cầu lao động; khảo sát biến động lao động, cơ cấu bố trí sử dụng lao động đến các cơ quan có liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, cơ sở đào tạo, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp và người lao động; phối hợp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khảo sát nhu cầu đào tạo, nhu cầu việc làm.

 

5. Tham mưu thực hiện hoạt động phối hợp phát triển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị thuộc nghành Lao động - Thương binh và Xã hội tử trung ương đến địa phương, các tổ chức dịch vụ việc làm và doanh nghiệp. Quan hệ, giao dịch với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để nắm thông tin về nhu cầu tuyển dụng, đào tạo; thường xuyên gắn kết hệ thống dịch vụ việc làm, phối hợp hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm về cung - cầu thị trường lao động.

 

6. Tổ chức thực hiện các hoạt động và liên kết hoạt động về thông tin thị trường lao động; tổ chức các sự kiện giới thiệu về các nghiên cứu những thông tin, mô hình, cấu trúc sử dụng nguồn nhân lực trong và ngoài nước hiệu quả nhằm phục vụ chương trình, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của thành phố.

 

7. Quản lý, vận hành, khai thác trang thông tin điện tử phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động; quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng mạng, công nghệ thông tin.

 

8. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu thị trường lao động hàng năm và 05 năm.

 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

3 Phòng Tổ chức – Kế toán

1. Bộ phận Tổ chức:

 

a) Căn cứ đề án vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động của Trung tâm. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động của Trung tâm;

 

b) Quản lý và thực hiện việc ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; quản lý, thực hiện chế độ tiền lương; bảo hiểm và các chế độ phụ cấp, trợ cấp khác (nếu có) của viên chức và người lao động.

 

c) Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và người lao động. Tổ chức thực hiện và quản lý viên chức, người lao động được cử đi học theo quy định;

 

d) Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền và phổ biến pháp luật; tham mưu, giám sát công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ;


đ) Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đề xuất Giám đốc Trung tâm các biện pháp để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kịp thời, thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất về tình hình và kết quả hoạt động theo quy định; thực hiện công tác hành chánh, văn thư, lưu trữ theo quy định.

 

e) Thực hiện và đảm bảo công tác quản trị  cho hoạt động chung của Trung tâm như: quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm; chăm sóc và cải tạo cảnh quan; tham mưu các phương án quản lý, vận hành hệ thống các thiết bị kỹ thuật và bảo trì, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị máy móc theo quy định; quản lý sử dụng điện, nước tiết kiệm và có hiệu quả đảm bảo thực hiện cho các yêu cầu chung;

 

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án giữ gìn an ninh trật tự, công tác phòng cháy và chữa cháy, phòng chống thiên tai, bệnh dịch đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại Trung tâm.

 

2. Bộ phận Kế toán:

 

a) Thực hiện cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính và pháp luật hiện hành, quản lý các nguồn kinh phí của đơn vị, thực hiện đúng, đầy đủ, rõ ràng các nguyên tắc, thủ tục tài chính, chế độ kế toán theo quy định;

 

b) Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, hàng quý phục vụ các hoạt động thu chi tài chính của Trung tâm, về thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của pháp luật;

 

c) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng quy định và hiệu quả các nguồn kinh phí (gồm các nguồn kinh phí sự nghiệp, tài trợ, dự án); thực hiện chế độ thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí trên đầy đủ và chịu trách nhiệm về số liệu, tình hình quản lý và sử dụng kinh phí, kịp thời báo cáo theo quy định;

 

d) Tổ chức bộ máy kế toán đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn về tài chính - kế toán tại Trung tâm theo Luật Kế toán và các chế độ kế toán, tài chính hiện hành;

 

đ) Theo dõi, kiểm tra thường xuyên tài khoản và quỹ tiền mặt của Trung tâm; quản lý tài sản công, quản lý tài chính, thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ và công khai tài chính;

 

e) Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm và Sở về tình hình quản lý, sử dụng các nguồn thu chi tài chính, tài sản, công nợ, vốn của Trung tâm, kết quả hoạt động tài chính, trích lập, sử dụng các nguồn quỹ và thu nhập của công chức, viên chức và người lao động;

 

g) Lập và nộp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định; công khai dự toán thu - chi, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác theo quy định; công khai, thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mẫu quy định; sổ tài sản và sổ theo dõi sử dụng tài sản, để đối chiếu khi tiến hành kiểm kê định kỳ và lưu giữ theo quy định;

 

h) Xây dựng các kế hoạch tổ chức và kế toán hàng năm và 05 năm;

 

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025543812

TRUY CẬP HÔM NAY: 1652

ĐANG ONLINE: 27