HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2019 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030"

Căn cứ Kế hoạch số 326/KH-TTDBNL ngày 30/7/2019 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Nghiên cứu và Phát triển tham mưu và tiến hành tổ chức hội thảo nội...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1 "HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CUNG, CẦU NHÂN LỰC NĂM 2018; ĐỀ XUẤT NÂNG CẤP TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO" VÀ CHUYÊN ĐỀ 2 "DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC CÁC NGÀNH CÓ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP TẠI THÀNH PHỐ"

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Nghiên cứu và Phát triển tham mưu Kế hoạch số 259/KH-TTDBNL ngày...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG QUY MÔ HƯỚNG NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN, HỌC SINH"

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Nghiên cứu và Phát triển tham mưu Kế hoạch số 134/KH-TTDBNL ngày...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "GIỚI THIỆU CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁCH TÍNH CÁC CHỈ SỐ VỀ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG"

Sáng ngày 25/6/2019 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Giới thiệu các thuật ngữ và cách tính các chỉ số về lao động - việc làm và thị...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU "XU HƯỚNG TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỘT SỐ NƯỚC"

Sáng ngày 20/6/2019 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Xu hướng tiếp nhận lao động tại Việt Nam tại thị trường một số nước" với mục đích nâng cao năng lực tìm hiểu,...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU "GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CƠ SỞ TRUNG TÂM"

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Nghiên cứu và Phát triển tham mưu Kế hoạch số 134/KH-TTDBNL ngày...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU "QUY TRÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HÀNG NĂM TẠI ĐƠN VỊ"

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Nghiên cứu và Phát triển tham mưu Kế hoạch số 134/KH-TTDBNL ngày...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 09 NGÀNH KINH TẾ DỊCH VỤ 2018 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 VÀ 04 NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG YẾU"

Chiều ngày 30/5/2018 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Đánh giá thực trạng dự báo nhu cầu nhân lực 09 ngành kinh tế dịch vụ 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU "NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG - CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN ĐẾN CMCN 4.0"

Chiều ngày 2/4/2018 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Năng xuất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động – các giải pháp nâng cao năng xuất lao...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU PHÒNG CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU "PHÂN TÍCH NHU CẦU NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TP.HCM THEO YÊU CẦU HỘI NHẬP. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 ĐẾN 2025" NĂM 2018

Chiều ngày 12/3/2018 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Phân tích nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM theo yêu cầu hội nhập. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và năng suất lao động giai đoạn 2017 - 2020 đến 2025" năm...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU PHÒNG PHÂN TÍCH DỰ BÁO "BÁO CÁO ĐÀO TẠO TẠI TP.HCM NĂM 2017"

Sáng ngày 13/10/2017 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của phòng cấp Trung tâm năm 2017, hội đồng nghiệm thu do:

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU PHÒNG CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU "PHÂN TÍCH NHU CẦU NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TP.HCM THEO YÊU CẦU HỘI NHẬP. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 ĐẾN 2025"

Sáng ngày 12/10/2017 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của phòng cấp Trung tâm năm 2017, hội đồng nghiệm thu do

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU CẤP TRUNG TÂM - ĐỢT 1 NĂM 2017

Sáng 15/2, 09/3; 14/3/2017 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tổ chức Nghiệm thu 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2017 - đợt 1, hội đồng nghiệm thu do:

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU CẤP TRUNG TÂM - ĐỢT 1 NĂM 2016

Sáng 26/4/2016 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tổ chức Nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2016 - đợt 1, hội đồng nghiệm thu do:

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM NĂM 2014 - ĐỢT 3

Sáng 11/12/2014 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động đã tổ chức Nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2014 - đợt 3. Hội đồng nghiệm thu do Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc điều...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM NĂM 2014 - ĐỢT 2

Sáng 05/12/2014 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động đã tổ chức Nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2014 - đợt 2. Hội đồng nghiệm thu do Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc điều...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM NĂM 2014 - ĐỢT 1

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức trung tâm trau dồi kiến thức cần thiết cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Chiều 27/11/2014 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động tổ chức “Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa...

HỘI THẢO NỘI BỘ GÓP Ý HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG NGHIỆP VỤ DỰ BÁO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC

Trưa ngày 6-9-2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động tổ chức buổi Hội thảo nội bộ góp ý hoàn thiện các phương pháp ứng dụng nghiệp vụ dự báo đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực. Đã diễn ra thành công tốt đẹp

HỘI THẢO 2 CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ - VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC & THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TPHCM

Nhằm nâng cao năng lực trình độ nghiên cứu và chuyên môn nghiệp vụ của CB - VC, chiều ngày 20-05 Trung tâm đã tổ chức hội thảo nội bộ 2 chuyên đề:

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025544248

TRUY CẬP HÔM NAY: 2090

ĐANG ONLINE: 24