STT PHÒNG NHIỆM VỤ
1 Phòng Phân tích dự báo

1. Thu thập thông tin về cung - cầu lao động; nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động theo cấp trình độ, ngành nghề; năng lực đào tạo, đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề.

 

2. Tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin thống kê, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác dự báo nhu cầu nhân lực.

 

3. Tổ chức nghiên cứu, phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động, nhằm kết nối cung – cầu lao động trên thị trường; dự báo nhu cầu sử dụng lao động của thị trường theo trình độ và ngành nghề phục vụ cho việc điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước thành phố.

 

4. Phối hợp trong hoạt động tiếp nhận, cung cấp kết quả phân tích và dự báo thị trường lao động trên địa bàn thành phố và sử dụng các thông tin dự báo nhu cầu nhân lực đến các cơ quan có liên quan theo quy định.

 

5. Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các phương pháp dự báo nhân lực (cung – cầu).

 

6. Xây dựng kế hoạch dự báo nhu cầu nhân lực hàng năm và 05 năm.

 

7. Nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao

2 Phòng Thông tin thị trường lao động

1. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ điều tra, khảo sát, thống kê, thu thập, tổng hợp, khai thác thông tin thị trường lao động; khảo sát biến động lao động, cơ cấu bố trí sử dụng lao động và cung ứng nhân lực qua đào tạo.

 

2. Báo cáo phân tích thị trường Cung lao động (cơ cấu nhân lực, trình độ, kỹ năng, thu nhập...) định kỳ quý, 06 tháng, năm.

 

3. Cung cấp và tư vấn về thị trường lao động cho các ngành, địa phương, cơ sở đào tạo, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp và người lao động.

 

4. Làm đầu mối phối hợp trong hoạt động tiếp nhận và cung cấp thông tin thị trường lao động đến các cơ quan có liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

 

5. Xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử phục vụ thông tin thị trường lao động.

 

6. Xây dựng kế hoạch thông tin thị trường lao động hàng năm và 05 năm.

 

7. Nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

3 Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu

1. Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác, lưu trữ cơ sở dữ liệu về cung – cầu lao động của thành phố, bao gồm nguồn cơ sở dữ liệu của Trung tâm và các cơ quan có liên quan.

 

2. Tổ chức các trạm quan sát thị trường lao động và hệ thống khai thác cơ sở dữ liệu.

 

3. Quản lý hệ thống máy tính và các thiết bị kỹ thuật nhằm đảm bảo tính bảo mật. Cung cấp các ứng dụng. Tham mưu các dự án Công nghệ thông tin và các phương án bảo trì, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị máy tính.

 

4. Quản trị phần mềm quản lý Cung – Cầu nhân lực. Quản lý, vận hành hệ thống mạng Lan của Trung tâm.

 

5. Thiết lập số liệu thị trường lao động định kỳ (dân số, lao động, việc làm...) hàng năm, 05 năm. Xuất bản niên giám dự báo nhu cầu nhân lực hàng năm.

 

6. Xây dựng kế hoạch hàng năm, 05 năm về Công nghệ và cơ sở dữ liệu.

 

7. Nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao

4 Phòng Nghiên cứu và Phát triển

1. Nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu với các cơ quan trong nước và ngoài nước về thị trường lao động và các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

2. Tham mưu thẩm định và đánh giá hiệu quả cơ sở dữ liệu dự báo nhu cầu nhân lực và các chuyên đề, báo cáo.

 

3. Tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, sự kiện về dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

4. Tổ chức tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

5. Tham mưu thực hiện hiệu quả hoạt động phối hợp phát triển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm với các Sở, Ban, Ngành liên quan, các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề, các đơn vị thuộc Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội từ trung ương đến địa phương, các tổ chức dịch vụ việc làm và doanh nghiệp.

 

6. Xây dựng kế hoạch hàng năm, 05 năm về nghiên cứu và phát triển theo quy định tại Điều này.

 

7. Nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao

5 Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực

1. Tổ chức hoạt động hướng nghiệp, gắn với đào tạo theo nhu cầu xã hội. Phối hợp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề khảo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm và tổng hợp phân tích xu hướng định kỳ 06 tháng, năm.

 

2. Quan hệ, giao dịch với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để nắm thông tin về nhu cầu tuyển dụng, thường xuyên gắn kết hệ thống dịch vụ việc làm, phối hợp hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm về cung - cầu thị trường lao động.

 

3. Quan sát hoạt động cung ứng, giới thiệu việc làm của các tổ chức dịch vụ việc làm. Trao đổi thông tin, kết nối cung – cầu lao động.

 

4. Tổ chức thực hiện các hoạt động và liên kết hoạt động về cung ứng dịch vụ lao động - việc làm, tư vấn lĩnh vực nhân lực, dạy nghề theo nhu cầu xã hội, liên kết các chương trình bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, phục vụ kết nối phát triển nguồn nhân lực và việc làm.

 

5. Tổ chức giới thiệu những thông tin kinh nghiệm trong và ngoài nước về mô hình, cấu trúc và sử dụng nhân lực hiệu quả. Kết nối thông tin và hoạt động của hệ thống dịch vụ việc làm và cơ sở đào tạo nghề phục vụ chương trình, mục tiêu việc làm của thành phố.

 

6. Xây dựng kế hoạch hàng năm và 05 năm về hướng nghiệp và tư vấn nhân lực.

 

7. Nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

6 Phòng Tổ chức – Hành chánh

1. Căn cứ đề án vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động của Trung tâm. Theo dõi quá trình công tác của công chức, viên chức, người lao động và tham mưu Giám đốc Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm.

 

2. Phối hợp với các Phòng chức năng có liên quan để tham mưu Giám đốc Trung tâm thực hiện việc ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; quản lý, thực hiện chế độ tiền lương; bảo hiểm và các chế độ phụ cấp, trợ cấp khác (nếu có) của công chức, viên chức và người lao động.

 

3. Tham mưu Giám đốc Trung tâm kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức thực hiện và quản lý công chức, viên chức, người lao động được cử đi học theo quy định. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền và phổ biến pháp luật.

 

4. Thực hiện và đảm bảo công tác quản trị cho hoạt động chung của Trung tâm như: quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm, chăm sóc và cải tạo cảnh quan; lập kế hoạch duy tu, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị định kỳ hàng năm theo quy định; quản lý sử dụng điện, nước tiết kiệm và có hiệu quả đảm bảo thực hiện cho các yêu cầu công việc chung.

 

5. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, 05 năm của Trung tâm. Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đề xuất Giám đốc Trung tâm các biện pháp để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch; Tổng hợp, báo cáo kịp thời, thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất về tình hình và kết quả hoạt động theo quy định; Thực hiện công tác hành chánh, văn thư, lưu trữ theo quy định.

 

6. Thực hiện công tác bảo vệ; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong Trung tâm.

 

7. Nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

7 Phòng Kế toán – Tài chính

1. Thực hiện cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính và pháp luật hiện hành, giúp Giám đốc quản lý tốt các nguồn kinh phí của đơn vị, thực hiện đúng, đầy đủ, rõ ràng các nguyên tắc, thủ tục tài chính, chế độ kế toán theo quy định.

 

2. Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của Trung tâm. Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động thu chi tài chính của Trung tâm, về thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

 

3. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng quy định và hiệu quả các nguồn kinh phí (gồm các nguồn kinh phí sự nghiệp, tài trợ, dự án); thực hiện chế độ thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí trên đầy đủ và chịu trách nhiệm về số liệu, tình hình quản lý và sử dụng kinh phí, kịp thời báo cáo cho Giám đốc Trung tâm và Sở.

 

4. Tổ chức công tác kế toán và tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức bộ máy kế toán đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn về tài chính - kế toán tại Trung tâm theo Luật Kế toán và các chế độ kế toán, tài chính hiện hành.

 

5. Theo dõi, kiểm tra thường xuyên tài khoản và quỹ tiền mặt của Trung tâm; quản lý tài sản công, quản lý tài chính, thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ và công khai tài chính.

 

6. Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm và Sở về tình hình quản lý, sử dụng các nguồn thu chi tài chính, tài sản, công nợ, vốn của Trung tâm, kết quả hoạt động tài chính, trích lập, sử dụng các nguồn quỹ và thu nhập của công chức, viên chức và người lao động.

 

7. Nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017374968

TRUY CẬP HÔM NAY: 744

ĐANG ONLINE: 9