VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ KHẢO SÁT NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC NĂM 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10  năm 2014

Số:15515 /SLĐTBXH-VL

 

Về khảo sát nhu cầu
tuyển dụng nhân lực năm 2015

 

 

Kính gởi: ……………………………………………………………………………….

 

             Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao về khảo sát thông tin, phân tích nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp; tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về thị trường lao động và hỗ trợ doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố. Để Trung tâm thực hiện được nhiệm vụ; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị doanh nghiệp thống kê và cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2015 (theo mẫu đính kèm).

 

          Biểu tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2015 gởi về Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Số 250 Nguyễn Thái Sơn - Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP.HCM, Email: info@dubaonhanluchcmc.gov.vn, trước ngày 31 tháng 10 năm 2014.

 

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại 08.35888753 - 08.39940281 - 08.39940282 (số nội bộ: 102 phòng Thông tin thị trường lao động).

 

          Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất mong Quý lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ cung cấp thông tin ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QL KCX-KCN TP;
- Ban QL Khu công nghệ cao TP;
- P.LĐ-TBXH quận-huyện;
- Phòng, Ban thuộc Sở;
- Trung tâm Dự báo NCNL&TTTTLĐ;
- Lưu VP./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Khiết

 

Biểu Mẩu download   

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017518761

TRUY CẬP HÔM NAY: 3442

ĐANG ONLINE: 13