KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG"


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM


Số: 196/KH-TTDBNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng’’

 


    Thực hiện Kế hoạch số 13953/KH-SLĐTBXH-VP, ngày 10/9/2014 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”;


    Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai kế hoạch số 13953/KH-SLĐTBXH-VP, ngày 10/9/2014 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” như sau:


    I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


    1. Phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng được Quốc Hội thông qua năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.


    2. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua thực hiện năm chủ đề của Trung ương “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” và khẩu hiệu hành động của Thành phố năm 2014 “Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, ra sức thi đua lập công xuất sắc”.


    II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:


    1. Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ và rộng khắp nội dung Chỉ thị 34-CT/TW, Luật Thi đua – Khen thưởng sửa đổi năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng:


    - Ban Giám đốc Trung tâm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua; khai thác tiềm năng sáng tạo, năng lực sở trường của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.


    - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; đường lối, chính sách của Đảng; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung về các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt đầu tuần và sinh hoạt chuyên đề.


    - Thực hiện đúng các văn  bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Sở và quy định của cụm thi đua, khối thi đua phù hợp tình hình, đặc điểm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.


    2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đề cao tính thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, chuyên đề nề nếp, rộng khắp và hiệu quả:


    - Triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm hàng năm và cả giai đoạn.


    - Phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.


    - Thực hiện việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tại Trung tâm.


    3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến:


    - Hàng năm Trung tâm tổ chức biểu dương, tôn vinh các tập thể phòng, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


    - Tập trung tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII, Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX.


    4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng:


    - Thường xuyên kiểm tra, củng cố, kiện toàn ổn định bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng đội ngũ cán bộ thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tham mưu, nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, tham mưu cho lãnh đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.


    - Đăng ký các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo thông báo của Sở.


    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


    1. Thành lập Ban Tổ chức:


    1. Đ/c Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc điều hành chung, Trưởng ban.


    2. Đ/c Phạm Văn Hiền – Phó Chủ tịch CĐCS, Phó ban.


    3. Đ/c Nguyễn Hoàng Thảo – Trưởng Phòng TC- HC- KT, Phó ban.


    4. Đ/c Nguyễn Thị Trúc Phương – Bí thư Chi đoàn, thành viên.


    5. Đ/c Lê Phạm Hoàng Vinh – Phó Phòng TC- HC-KT, thành viên.


    6. Đ/c Hồ Thị Minh Thư – Phó Phòng TC – HC – KT, thành viên.


    2. Bộ phận thường trực theo dõi, tổng hợp:


Phòng Tổ chức – Hánh chánh – Kế toán (Thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng Trung tâm – Đ/c Hồ Thị Minh Thư thực hiện).


    3. Tổ chức triển khai thực hiện:


    - Từ 15/9/2014 đến 22/9/2014: xây dựng và triển khai kế hoạch.


    - Báo cáo định kỳ về Sở (thông qua Thường trực Thi đua – Khen thưởng Sở)


    Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng’’./.
 

Nơi nhận:
- Thường trực thi đua khen thưởng Sở;
- Đăng trên website Trung tâm;
- Niêm yết bảng tin;
- Lưu VT.  

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


 

Trần Anh Tuấn
 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000018533348

TRUY CẬP HÔM NAY: 2811

ĐANG ONLINE: 79