Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2021 và phương hướng công tác tháng 02 năm 2021


BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 01 năm 2021 và

phương hướng công tác tháng 02 năm 2021

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01

 

Trong tháng 01 năm 2021, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với các kết quả đạt được như sau:

 

1. Hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động:

 

 

- Thu thập thông tin nhu cầu nhân lực: 4.400 doanh nghiệp với 25.223 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; và cung nhân lực: 9.852 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

- Thực hiện khảo sát thị trường lao động trước và sau Tết Tân Sửu năm 2021 tại các hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm và Ban quản lý khu công nghiệp – khu chế xuất (Nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu tìm việc của người lao động trước và sau Tết; Các chính sách phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động; Tác động của dịch bệnh Covid đối với thị trường lao động trước và sau Tết).

 

- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 227.940 lượt truy cập. Biên tập và đăng tải 24 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Xây dựng bản tin thị trường lao động năm 2020; Thực hiện Báo cáo phân tích thị trường lao động trước và sau Tết Tân Sửu (2021); Báo cáo tình hình lao động nước ngoài năm 2020 tại TP.HCM; Báo cáo thực hiện Kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH ngày 17/7/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng năng suất lao động xã hội năm 2020; Báo cáo kết quả triển khai các FTA trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 theo công văn số 40150/SLĐTBXH ngày 31/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả triển khai các FTA trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

2.1. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

a. Về công tác tổ chức:

 

- Thực hiện hồ sơ đánh giá, xếp loại năm 2020 đối với tập thể lãnh đạo quản lý, Ban Giám đốc và viên chức và người lao động.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý IV/2020 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; Rà soát, bình xét và lập hồ sơ các trường hợp đề nghị nâng lương niên hạn tháng 01/2021.

 

- Thực hiện các công tác tuyển dụng viên chức năm 2020.

 

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở Trung tâm tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021.

 

b. Về công tác tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19):

 

- Thực hiện báo cáo tình hình phòng dịch Covid-19 (định kỳ hàng ngày) gửi về Sở.

 

- Thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 19) tại đơn vị: đo thân nhiệt viên chức ra vào cơ quan (2 lần/ngày).

 

c. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định:

 

- Báo cáo Kết quả công tác tháng 12 năm 2020 và phương hướng công tác tháng 01 năm 2020.

 

- Báo cáo Kết quả thực hiện công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện triển khai Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID – 19 tại cộng đồng trong trạng tháng bình thường mới” tháng 12 năm 2020.

 

- Báo cáo kết quả thi đua thực hiện chỉ tiêu năm 2020.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2020.

 

- Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý IV/2020, năm 2020.

 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV/2020, năm 2020.

 

- Báo cáo thống kê công tác văn thư - lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020.

 

- Báo cáo thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quý IV năm 2020.

 

- Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

 

- Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 12 và năm 2020.

 

- Báo kết quả thực hiện 07 Chương trình đột phá của thành phố năm 2020.

 

- Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và xây dựng kế hoạch, phương hướng năm 2021.

 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ, chế độ trực tại đơn vị.

 

d. Về theo dõi hồ sơ nhà đất:

 

- Tiếp tục rà soát, theo dõi tiến độ về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị.

 

e. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:

 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

f. Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

2.2. Về cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin:

 

- Rà soát tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử. Vận hành 15 quy trình xử lý công việc nội bộ liên quan đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị;

 

- Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trong thu thập, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ.

 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội; tài khoản tiền gửi; thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Hoàn tất Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước đến 30/11/2020; công khai tình hình quản lý sử dụng tài sản công phục vụ Hội nghị CBVC năm 2021.

 

- Hoàn tất hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện điều cung - cầu lao động, phiếu khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm năm 2020, điều tra nhu cầu sử dụng lao động với 24 quận huyện và 02 Ban quản lý.

 

- Tham mưu dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ; triển khai lấy ý kiến các phòng về dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Trung tâm xây dựng kế hoạch năm 2021 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

 

- Chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2021

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

  

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 4.400 doanh nghiệp và 10.000 lao động tìm việc làm.

 

+ Cung cấp thông tin thị trường lao động cho 15.000 lượt người.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 350.000 lượt.

 

- Hoàn thành bản tin thị trường lao động năm 2020.

 

- Xây dựng kế hoạch tư vấn hướng nghiệp về dự báo nhu cầu việc làm và chọn nghề, học nghề việc làm cho học sinh – sinh viên.

 

- Dự thảo Kế hoạch triển khai nghiên cứu chuyên đề và tổ chức hội thảo năm 2021.

 

- Thực hiện báo cáo nhanh thị trường lao động tháng 2/2021; Báo cáo đánh giá thị trường lao động giai đoạn 2015 – 2020. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.

 

- Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, BCH Chi đoàn và phòng Kế toán – Tài chính xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Tân sửu năm 2021.

 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2021.

 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thi hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại Trung tâm.

 

- Tiếp tục theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.

 

- Kiểm tra, giám sát việc tăng cường công tác ứng phó đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) tại đơn vị.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

 

3. Công tác tài chính

 

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho Viên chức đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trao đổi, thu thập thông tin với các Sở, ngành, quận - huyện, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động.

 

- Tổ chức các hoạt động thảo luận, toạ đàm trong nội bộ để thẩm định, phản biện các nội dung nghiện cứu của đơn vị nhằm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu, phân tích, giải quyết vấn đề.

 

- Khuyến khích viên chức - người lao động tăng cường cải tiến, sáng tạo, đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017519078

TRUY CẬP HÔM NAY: 3779

ĐANG ONLINE: 39